Läkemedelsrester i avloppsvatten
 
EN HÄLSORISK SOM KAN ELIMINERAS
 

 

KAN LÄKEMEDELSRESTER TAS BORT
EFFEKTIVT OCH HÅLLBART?
DIKLOFENAK FLUOXETIN NAPROXEN IBUPROFEN PARACETAMOL TETRACYKLIN
 
JA DET GÅR.

Endast en bråkdel av farmaceutiska aktiva substanser (API) kan renas med hjälp av traditionell reningsteknik vilket betyder att en stor del av läkemedelsresterna idag hamnar i naturen och leder till skadliga effekter på flora, fauna och slutligen också på människan.

Antibiotika, värktabletter och antiseptiska medel är exempel på mediciner som kan vara livsviktiga för människors hälsa, samtidigt som de har skadliga effekter på miljön.

En stor del av de läkemedel som konsumeras av människor har under lång tid påverkat naturen via avloppsvattnet. Denna ackumulering av läkemedel och mikroföroreningar kan nu stoppas genom att avloppsvattnet renas från farmaceutiska aktiva substanser (API) innan det släpps ut.

Både privata och offentliga aktörer världen över har tagit initiativ för att främja utvecklingen inom rening av utsläpp av skadliga mikroföroreningar.

Vi är ett globalt ledande teknikföretag specialiserat på de mest effektiva behandlingsmetoderna för rening av farmaceutiska aktiva substanser i avloppsreningsverk och i läkemedelsindustrin.

Här presenterar vi vår teknologi, ingenjörskunskap och de konsulttjänster som behövs för att leverera de mest kostnads- och energieffektiva reningslösningarna.

 
 

Visste du att...
 
 

I Sverige använder vi mer än 1 000 olika aktiva substanser i cirka 7 600 olika läkemedel. Till detta kommer ett ungefär lika stort antal hjälpämnen och många sorters förpackningsmaterial.

De flesta nya läkemedel som godkänns för försäljning i Sverige är nya fabrikat av redan tidigare kända och använda substanser. Nya substanser tillkommer dock varje år.

 
 
OZONBEHANDLING AV
LÄKEMEDEL

EU har omkring 100 000 kemikalier registrerade. Av dessa används cirka 30 000 i stora mängder, ett ton per år eller mer, för konsumtion av människor. En stor del av dessa aktiva substanser (mikroföroreningar) når oundvikligen vattenmiljön – från tillverkningen, användningen och avfallshanteringen.

Läkemedel är en av de viktigaste nya föroreningarna i vattenreningsprocesser och har direkt påverkan på människans välbefinnande och ekosystemet. Källor till läkemedelsutsläppen är bland annat rester från djuruppfödning, sjukhus, fiskodlingar samt kommunala och industriella avloppsutsläpp. Behandling av avloppsvatten har dessutom blivit svårare på grund av flera orsaker.

Några exempel:

  • Avloppsvattnet innehåller kluster av farmaceutiska aktiva substanser. Dessa mikroföreningar kan vara resistenta mot befintliga behandlingsprocesser på grund av komplexa molekylära strukturer som är svåra att behandla på traditionellt vis.

  • Stränga regler för utsläppsgränserna för avloppsvattnet.

 

Obehandlade läkemedelsrester i avloppsvatten bidrar starkt till de växande problemen med antibiotikaresistenta bakteriestammar.

 

ÖVERSIKT AV LÄKEMEDELSRESTER

Här listas några läkemedelsföroreningar som är vanligt förekommande i avloppsströmmen

PARACETAMOL
Paracetamol (N-acetyl-4-aminofenol) är en grupp av läkemedel (t.ex. Alvedon) som finns i milda analgetika eller icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel som säljs i stora mängder. De används ofta för att minska smärtor och febersymptom. Världens årliga produktion av paracetamol är ca 145 000 ton. I korthet består paracetamol-molekylen av en bensenring i kärnan som är substituerad med en hydroxylgrupp och med kväveatomen på en acetamid.

DIKLOFENAK
Diklofenak 2-(2, 6-dicloranillino) fenylättiksyra är ett av flera icke-steroida antiinflammatoriska receptfria läkemedel (t.ex. Voltaren). Det är ett vanligt, lättåtkomligt läkemedel och säljs i flera hundra ton varje år. Det består av två närliggande aromatiska ringar, med en karboxylatring och en fenylring bunden till två ortoklorid-grupper.

KODEIN
Kodein (3-metylmorfin) är ett narkotiskt läkemedel (t.ex. Oramorph) som används för att behandla måttlig smärta och hosta. Det består av en aromatisk ring och en kvartär kolatom bunden till en tertiär amingrupp av två andra kolatomer. Denna molekylära uppbyggnad är karakteristisk och känd som morfinregeln. Molekylen består av fem ringar, varav tre är i samma plan.

PROPOFOL
Propofol (2,6-bis (1-metyletyl) fenol) är en stabil molekyl och ett intravenöst anestetiskt medel (t ex Propoven) som används som lugnande medel vid exempelvis narkos. Propofol består av en bensenring och två isopropylgrupper. Propofol, liksom de andra föreningar som nämnts ovan, kan brytas ned till under detektionsgräns med hjälp av ozon. I synnerhet Propofol har visat en första ordningens reaktion i ett typiskt avloppsvattenflöde från läkemedelsindustrin.

HYDROKLORTIAZID
Antihypertensiva

METOPROLOL
Antihypertensiva

FUROSEMID
Diuretika

OXAZEPAM
Sedativ

KARBAMAZEPIN
Sedativ

LÄS MER

  RENA Pro brochure    
 
Behandla vid källan

Stora mängder mikroföroreningar i höga koncentrationer släpps ut från sjukhus och anläggningar för läkemedelstillverkning. Den största delen av alla farmaceutiska aktiva substanser (API) kan dock spåras till kommunala avloppsreningsverk.


Läkemedelsrester kan behandlas direkt vid källan med en containerlösning eller ett nyckelfärdigt system, beroende på kundens behov.

Behandling av läkemedelsrester på plats (grön) eliminerar behovet av dyra transporter för destruktion på annan plats (blå).
 
 
 
 
 

Visste du att...
 
 

Schweiz var det första landet i världen som stiftade en lag för behandling av läkemedelsrester redan 2016. Övergångsperioden är fram till år 2040. Den nationella budgeten stöder 75% av finansieringen medan resterande 25% kommer att täckas av kommunerna.

 
 

Välj lämplig service, omfattning och kapacitet

För att lyckas med ett fullskaligt avancerat behandlingsystem är det viktigt att från projektets början till slut, göra lämpliga analyser för att kunna välja rätt teknik och tjänster. Ozonetech är specialiserat på ozonteknik och att leverera den bäst lämpade kombinationen av oxidationstekniker och separationssystem till varje kund och anläggning.  

Egen utveckling och tillverkning
Varje system som lämnar vår produktionsanläggning har gått igenom samma utvecklingssteg. Alla steg utförs av våra egna experter.

Pilotprojekt. Denna unika tjänst gör det möjligt att skräddarsy varje lösning baserat på vattenkvaliteten och reningsbehovet.

CFD. . Vi använder simuleringsverktyg (computational fluid dynamics) för att uppnå maximal oxidation och kapacitet.

Systemdesign. Vi anpassar hela lösningen med hjälp av ett antal teknologier. Exempel på dessa är ozonbehandling, kolfilter och avancerade oxidationsprocesser (aop) finjusterade med hjälp av CAD.

Tillverkning och kvalitetskontroll.
Den skräddarsydda designen tillverkas och installeras av ozonetech. Vi validerar alltid prestanda och drift före leverans.

Installation. Vi erbjuder kompletta installationstjänster vid behov och full assistans under hela processen.

Driftsättning. När systemet har levererats och installerats optimerar vi systemet baserat på gällande förhållanden. Målet är en smidig drift för att uppnå maximal effektivitet och lägsta möjliga driftkostnader.


Exempel på beräkningsströmningsdynamik (CFD) för att säkerställa maximal reaktionshastighet. Våra CFD-tjänster är en av flera nyckelfaktorer för att designa ett effektivt system för rening av läkemedelsrester.

 

 

FALLGROPAR. Se upp för brister i designen. Här är en snabb guide hur de kan undvikas.

  • Gör en utförlig analys av vattenkvaliteten och koncentrationerna av läkemedelsrester för att bestämma ozonmängden och lämplig typ av system.
  • Välj förbehandling och efterbehandling noggrant för att undvika otillräckliga resultat eller alltför stort underhållsbehov.
  • Välj en lämplig kombination av tekniker för att undvika höga investerings- och driftkostnader.
  • Välj en färdig helhetslösning från en leverantör som är experter på dessa typer av lösningar.

 

 

Ett installerat containersystem för behandling av mikroföroreningar på plats hos kunden.

 

Högklassiga ozonsystem med koronaurladdning

Alla våra system för behandling av mikroföroreningar är baserade på de skräddarsydd design och teknik, där ozonbehandling kombineras med lämplig förbehandling och poleringssteg. Beroende på de krav som ställs designar vi våra system för rening av läkemedelsrester upp till 100 % reningsgrad.

Farmaceutiska aktiva substanser (API) kan neutraliseras snabbt, vilket möjliggör kompakta system även vid stora volymer.

Alla RENA system är designade med stor vikt på detaljer och utförande som låg energikonsumtion och minimalt underhållsbehov. Beroende på källan har läkemedelsrester låga koncentrationer ända ner på nano- och mikrogramsnivåer. Vår vanligaste design är en lösning med
 
ozonrening som först bryter ner mikroföroreningar i mycket snabb takt och som följs av ett kolfilter som poleringssteg. Systemdesignen gör att behandlingskostnaden kan bli lägre än €0,0065 per kubikmeter kontaminerat vatten.
 
 

 

Egenutvecklat slutpoleringssteg

 


Alla vattenbehandlingssystem som kombinerar ett RENA-system och ett slutpoleringssteg dimensioneras helt för varje kund och uppgift. Med vårt O-GACTM kan både tid och kostnad för byte av aktiverat kol minskas markant.


Våra leveranser inkluderar all utrustning, alla delar och komponenter – integrerade och testade – för en fullt fungerande lösning.Granulerat aktiverat kol (GAC) med den effektivaste reningsgraden för läkemedelsrester är alltid den som används i Ozonetechs O-GAC-lösningar.

Ozon och aktiverat kol –
en perfekt kombination

Kolfilter, dvs bäddar med granulerat aktiverat kol (GAC), för rening av läkemedelsrester i vatten är bra alternativ till oxideringsbaserade reningssystem. Kolfilter kräver dock underhåll då kolet behöver bytas ut med jämna
mellanrum. Vi har utvecklat ett unikt system, O-GACTM, där oxidation och kolfilter kombineras och signifikant minskar behovet att byta eller backspola kolbädden . Varje system designas av oss för att uppnå den mest optimala kombinationen med avseende på energikonsumtion, reningsgrad och yta som systemet tar upp.

Behandlingskapaciteten för ett ozonsystem är konstant över tid. Genom att lägga till ett kolfilter som poleringssteg maximeras reningen av mikroföroreningar upp till 99%.

 

Vi rekommenderar
Desinficering Lösningar & System för Vattenrening Dricksvatten
 

 

 
Paracetamol - nedbrytningsexempel
Internt utförda pilottester har visat över99 % reduktion av paracetamol direkt från en produktionsanläggning, med hjälp av ozonbehandling med optimal ozondos. En av reaktionsmekanismerna för nedbrytning av paracetamol under behandlingsprocessen med ozon är radikalreaktioner på den aromatiska
ringen med efterföljande hydroxylering. Farmaceutiska föreningar har en reaktionshastighet som är direkt beroende av koncentrationen av aktiv substans närvarande i blandningen. Den schematiska figuren visar oxidationsvägen och reaktionsordningen.
 

 


Kort information om reaktionsordning

Det finns olika typer av kemiska reaktioner. Ordningen för alla kemiska reaktioner definieras som reaktionshastighetens beroende av koncentrationen av reaktanter i lösningen. Representativa grafer för 1:a, 2:a, och 3:e ordningens reaktion visas här nedan:

Det är viktigt att bestämma reaktionskinetik för att kunna skala ett fullskaligt ozonsystem. Ozonetech erbjuder pilotprojekt för att fastställa de specifika kraven som erfordras för specifika avloppsvattenströmmar, bland annat för läkemedelsindustrin och avloppsvatten från sjukhus. Kontakta oss för mer information.

 
 

Populära länkar
Livsmedelsindustrin Ozonsystem RENA Vivo Desinfektion och sanering på bryggerier