Luftbehandling i storkök
 
Det moderna storköket
 

 

Fördelar med luftbehandling

Vår vision för det moderna storköket är ett kök som är mer brandsäkert, erbjuder bättre arbetsmiljö, inte släpper ut lukt i köket, fastigheten eller sin omgivning, har lägre underhållskostnader – och framför allt: att värmen i luften från plattor, stekytor, wokar, ugnar och fritöser tas tillvara. Kort sagt:
ett trevligare, säkrare och hållbarare kök. Ett viktigt steg på vägen mot ett modernt storkök är effektiv rening av den varma, luktande och fettrika köksfrånluften. På den här sidan hittar du den kunskap du behöver för effektiv rening av frånluften från ett storkök.

FÖRDELAR MED LUFTBEHANDLING
Effektivt och korrekt behandlad frånluft ger många fördelar, till exempel; ökad brandsäkerhet, optimerad värmeåtervinning, luktreduktion, lägre driftskostnader, billigare kanalmaterial och en miljövänlig lösning.


Ökad brandsäkerhet


Optimerad värmeåtervinning

Luktreduktion

Lägre driftskostnader

Lägre miljöpåverkan

Kanalmaterial

Enligt en uppskattning finns det över 13 miljoner restauranger i världen och cirka 25 000 i Sverige - och antalet ökar i allt snabbare takt. Majoriteten av alla restauranger släpper ut dåligt renad varm frånluft.

Så mycket som hälften av den energi som ett kök förbrukar försvinner ut som värme via ventilationen. Det innebär en mycket stor energibesparing om man tar tillvara på den värmeenergin. Det förutsätter dock att luften är renad, annars kommer underhållet av filter, värmeväxlare och själva kanalen bli både betungande och kostsamt.

Ozonbehandling
Ozon är en kraftig oxidant (som t.ex. klorin) som effektivt bryter ner mindre fettpartiklar och gasformigt fett i frånluften och på ytor i imkanalen. Ozon oxiderar fett till vatten, koldioxid och lite stoft. Rening med ozon innebär att frånluften renas hela tiden när köksventilationen är i drift. Ozon produceras på plats av tillförlitliga system som kräver minimalt med underhåll. Läs gärna mer om våra lösningar och

system här. Effektiv och kontinuerlig borttagning av fett i frånluften ger många fördelar. Brandsäkerheten ökar avsevärt, lukter reduceras och kanalen behöver inte göras rent lika ofta, och den manuella rengöringen tar vanligtvis betydligt mindre tid. Våra ozonsystem behöver relativt lite underhåll och tillsyn och återbetalningstiden är ofta så kort som två-tre år om värmen tas tillvara på ett bra sätt.

Hur jobbar du med storkök och restauranger?
Oavsett om du är en teknisk konsult som räknar på, ritar och konstruerar ett storkök, eller en fastighetsägare som äger en fastighet där det finns eller planeras ett storkök, eller en fastighetsförvaltare eller fastighetschef som ansvarar för driften av en fastighet med storkök, eller en ventilationsentreprenör som installerar ventilationskanalen kommer du att ha nytta av informationen vi delar med oss här.

Våra säljargument bygger på vetenskaplig grund och våra lösningar för rening av frånluft från ett storkök är baserat på vår egen forskning sedan 25 år.

Det finns många uppenbara fördelar med att rena frånluften kontinuerligt år efter år. Vilken av dessa är mest värdefull för dig? Upptäck det och mycket mer via Ozone Academy.

 

Anmäl dig till Ozone Academy - vi delar med oss av kunskapen
Ozone Academy håller kontinuerligt kurser utformade specifikt för olika yrkesgrupper som fastighetsägare, tekniska konsulter, ventilationsentreprenörer, restaurangägare, sotarfirmor och andra som vill ha grundläggande kunskaper om ozonrening.

Läs mer här och boka in dig på nästa utbildningstillfälle redan idag!

Över 40% av alla bränder börjar i ett kök
För att en brand ska uppstå behövs tre saker; bränsle, syre (luft) och värme. Alla tre finns i en kåpa/imkanal ovanför t.ex. wokar, fritöser och stekbord. Ta bort en faktor och brandrisken minskar.

Cirka 40 % av restaurang- och hotellbränder börjar i köket och runt hälften av dessa börjar vid spisen. Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap sker det ungefär 270 restaurang- och hotellbränder varje år i Sverige, varav ett 30-tal är anlagda!

Utöver risken för personskador är kostnaderna på egendom och materiella skadorna betydande, ofta mer än 500 000 kr per restaurang. Dessutom leder det till stora uteblivna intäkter till följd av att restaurangen tvingas hålla stängt. Försäkringar täcker oftast kostnaderna för direkta brandskador, men inte alltid uteblivna intäkter.

Gasolflaskor måste avlägsnas vid en angränsande brand p.g.a. spridningsrisken. En brand som startar i en angränsande lokal riskerar att verkligen ta fart om den lyckas antända fettet i en orenad kanal.

Ozonrening av frånluften minimerar brandrisken i imkanalen
Ozon bryter effektivt ner fettmolekylen rent kemiskt och omvandlar den till koldioxid, vatten och lite stoft som sedan kan transporteras ut genom ventilationssystemet utan att fastna på imkanalerna. Det förhindrar uppbyggnad av energirika och lättantändliga fettsamlingar i ventilationskanalen.

Vanliga orsaker till bränder i kök

 • För hög temperatur i fritösen
 • Vegetabiliska, lättantändliga, oljor
 • Gammal, lättantändlig olja i fritösen
 • Fettavlagringar i imkanaler
 • Felriktade sprinklers p.g.a. utrustning på hjul flyttats runt
 • Funktionsodugliga sprinklersystem p.g.a. igenfettade smältlänkar

Ökad brandsäkerhet
En direkt följd av ozonrening av fettrik frånluft är att brandsäkerheten ökar. Ozonrening förebygger fettavlagringar genom att bryta ner fettet i luftflödet, elden får helt enkelt inte näring. En imkanal med inbyggt torrt reningssystem får dessutom enligt IMKANAL 2012 en lägre brandriskklassning (2B) och kan då installeras med billigare kanalmaterial. Samtidigt sjunker sotningsbehovet eftersom kanalerna hålls rena länge och oftast förlängs även intervallet för filterbyten.

Släcksystem
Det säkraste sättet att skydda en restaurang mot brandrisk i köket och i imkanalen är med ett brandskyddssystem som täcker över hela matlagningsutrustningen och i imkanalen.

Bränder i vegetabiliska och animaliska oljor och fetter i matberedning klassificeras som "brandklass K" i USA och "brandklass F" i europeiska och australiensiska system. Det vanligaste släckmedelet att använda för K/F-brandklasser är “Våt Kemiska” släckmedel vilket bland annat är kaliumbaserad saltlösning med vatten som släcktekniskt reagerar med matfettet och ger en flerfaldig släckeffekt.

De mest tillförlitliga systemen är baserade på "förtvålning", en process som producerar glycerol och fettsyrasalt, kallad "tvål". Reaktionen är en säker brandsläckare för att bekämpa bränder i het matberedningsoljor och fett. Reaktionen kyler ner oljan, genom att avlägsna en del av värmen samt kväver syreförsörjningen till bränslet. Det primära syftet är att skydda kökspersonalen och minska risken för att elden sprids vidare.

Regelbunden tillsyn
Rostfria kanaler är dyra, men också säkrast ur brandsynpunkt. Anledningen är att rostfritt bättre klarar av de höga temperaturer som uppstår vid t ex en fettbrand i en imkanal. Läs och se brandtester gjorda av IMKANAL 2012 här.

En imkanal med inbyggt reningssystem, t ex ozonrening eller UV, har en lägre brandriskklassning (2B) vilket gör att billigare kanalmaterial som svartplåt kan användas. Samtidigt sjunker sotningsbehovet eftersom luften kontinuerligt renas från fett. Hur ofta kanalen måste inspekteras och eventuellt sotas måste avgöras från fall till fall.

Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta rätt.

 

Rena köksfrånluften och återvinn hundratusentals kronor per år!
Fet och smutsig luft är förenad med kostnader. Renad frånluft är en värdefull resurs. En restaurang med 1 500 l/s frånluft förlorar upp till 140 000 kronor per år i form av värmeenergi. Återbetalningstiden för ett reningssystem och ett återvinningsaggregat kan vara så kort som ett par år. Köksventilation är helt nödvändigt för en bra arbetsmiljö i köket; till att leda bort värme, matos och fukt, och tillföra ny fräsch luft. Men tyvärr, bara i Sverige försvinner värme värd 2,8 miljarder kronor via ventilationen från våra fastigheter. Det pågår projekt runt om i landet som syftar till att göra storkök mer energieffektiva. Med rätt utrustning, klok behovsstyrning, rätt serviceintervall av utrustningen samt utbildning av personal kan energianvändningen minska och pengar sparas. Den (värme)energi som följer med frånluften från ett kök utgör den i särklass största delen av kakan. Troligen så mycket som 40 % av kökets totala energibehov.

Genom att vidta åtgärder som möjliggör värmeåtervinning ur frånluften med värmeväxlare kan hundratusentals kronor sparas varje år för varje medelstort kök.

Börja rena luften och installera en värmeväxlare. Redan vid måttliga verkningsgrader hos värmeväxlaren är besparingspotentialen betydande.

Hur återvinner man maximalt med värmeenergi?
Här är några steg år rätt håll:

1. Börja med en högklassig värmeväxlare
Lägg tid och energi på valet av värmeväxlare. Välj en pålitlig modell med hög verkningsgrad och gör sen allt du kan för att den skall hållas ren och inte ska tappa effektivitet. Den måste få arbeta under idealiska förhållanden – hela tiden. Först då kan du återvinna maximalt med energi år efter år.

2. Eliminera så mycket fett som möjligt innan luften når värmeväxlaren
Frånluften som når värmeväxlarens förfilter måste vara så ren som möjligt hela tiden. Det är viktigt eftersom fett klibbar sig fast på imkanalens väggar och allt annat som kommer dess väg. Fettet har flera negativa effekter. Det orsakar tryckfall i imkanalen. Värmeväxlarens verkningsgrad försämras. Uppvärmningskostnaderna ökar. Förfiltret måste bytas oftare. Och värmeväxlaren behöver mer frekvent rengöring.

3. Förstå olika tekniska principlösningars fördelar och nackdelar - och välj rätt
Den varma fettrika luften rör sig med 3-5 m/s på sin väg mot värmeväxlaren. Välj den teknik som mest effektivt bort de miljarder små fettpartiklar och aerosoler som rusar fram i luftströmmen. Välj den lösning som klarar av att hålla imkanalen ren hela tiden!

Ställ höga krav på reningslösningen
Målet med reningslösningen är att minimera mängden fett som når värmeväxlaren. De här kraven tycker vi en riktigt bra lösning ska uppfylla.

 • Den ska ta bort en hög andel av fettpartiklar och aerosoler i luftströmmen
 • Reningskapaciteten får bara sjunka marginellt över tid
 • Behovet av service, underhåll och annan kontinuerlig hantering ska vara minimalt
 • Reningslösningen ska inte orsaka driftstopp, tryckfall eller påverka ventilationen i sin helhet
 • Reningen ska fungera så bra att imkanalen sällan behöver renas manuellt
 • Det ska vara enkelt att minska och öka reningskapaciteten

Undvik aktiva och rörliga delar i imkanalen och kåpan
Vi rekommenderar starkt att undvika aktiva eller rörliga delar i imkanalen och kåpan. Om reningsutrustning placeras i det förorenade luftflödet kommer den snabbt över tid att få minskad reningskapacitet och behöver då mer underhåll, rengöring och byte av delar.

Hög energieffektivitet i storkök kräver en kombination av åtgärder

Studier visar att sparpotentialen är störst inom nedanstående fem områden och att åtgärder i ventilationen ger i särklass bäst resultat:

 • Teknik i köket - välj energisnål utrustning och maskiner / Behovsstyrd utrustning
 • Ventilation - behovsstyrd ventilation / Rena frånluften, läs mer om ozonrening av köksfrånluft / Återvinn värmen från renad frånluft
 • Kyla - varukyla (kylskåp, frysrum m.m.) / Ersätt kyla där du kan i t.ex. soprum
 • Underhåll - regelbundet underhåll av utrustning hjälper till att bibehålla hög verkningsgrad och därmed lägre elförbrukning
 • Personalen - utbilda personalen! Kökspersonalens användning av utrustning har stor inverkan på energiförbrukningen

Minska lukten från matos
Matos innehåller ämnen som luktar (luktmolekyler). Även fett som fastnat i imkanalen härsknar och sprider dålig lukt via ventilationens utblås, lukter som kan störa kringboende. Bakterier som lever på fett avger också illaluktande ämnen. Luktämnen är flyktiga kolväten som vid kontakt med ozon snabbt bryts ner (oxideras) till vatten, en liten mängd koldioxid och stoft/damm/aska.

Minskad lukt är den tredje stora anledningen att rena köksluften, tätt följt efter energiåtervinning och brandrisk.

 • Kontinuerlig och säker rening av frånluften med ozon minskar utsläpp av matos avsevärt. Det minskar i sin tur risken för klagomål på illaluktande luft från kringboende.
 • Kraven på luktreduktion är extra höga om utblåset sker mot en närliggande innergård. I dessa fall bör man installera ett kompletterande luktreningssteg som minimerar lukten innan utsläpp.

Om en restaurangverksamhet får klagomål på dålig lukt kan kommunen kräva att den ansvarige vidtar åtgärder för att få fortsätta verksamheten. I tätorter kan ozonrening av frånluften vara skillnaden mellan att få eller inte få tillstånd att driva restaurangverksamhet.

Restaurangen stängd på grund av lukt
Ett litet klagomål från närboende p.g.a. lukt kan växa till ett ohanterligt problem. Lukt är väldigt subjektivt och klagomål från omgivningen är aldrig bra för affärerna. I värsta fall kan hyresvärden eller myndigheterna bli inblandade vilket kan leda till att verksamheten måste upphöra. Lukter är dock ett svårt område eftersom det inte finns riktvärden eller bra instrument för att detektera/mäta lukt. Det innebär att t ex miljöförvaltningen gör en subjektiv bedömning utifrån upplevelse av lukten. En viss lukt anser miljöförvaltning

får förekomma, men det är alltid en bedömning från fall till fall, mycket beroende på intensitet, varaktighet, hur ofta, tid på dygnet med mera. Om miljöförvaltningen anser att lukten är oacceptabel ställs ofta krav på snabba åtgärder eller att verksamheten måste upphöra till problemet är löst.

Luktproblem försvinner inte av sig själva så länge verksamheten och förutsättningarna är densamma. Det behövs direkta åtgärder och ozonrening är sedan länge en etablerad metod som kan installeras på rimlig tid och ger en mycket effektiv och pålitlig luktreduktion med låga driftkostnader och minimalt underhållsbehov.

På byråkratsvenska kallas ett luktproblem ”en störning” eller ”olägenhet”. I första hand kommer den som klagar vända sig till fastighetsägaren eller restaurangägaren (de har delat ansvar). Om den klagande inte får någon respons från dessa är nästa instans miljöförvaltningen.

Därför är det viktigt att man redan vid projekteringsfasen beaktar faktorer som:

 • Finns det bostäder i närheten av restaurangen?
 • Vart släpps frånluft från köket ut?
 • Typ av matlagning?

Fråga oss gärna så hjälper vi dig!

Nodora luktreduktion
Nodora är vår egenutvecklade lösning för behandling av alla typer av luktproblem. Nodora kompletterar vår RENA-familj med högeffektiv rening av stora och hårt belastade flöden.

Nodora är utvecklad för många användningsområden och tillämpningar. Systemet är modulärt för att lätt kunna skalas efter luftflöde, belastning och krav. Tryckfallet är mycket lågt för att maximera antalet


tillämpningsområden utan att behöva byta fläkt eller aggregat. En kombination av RENA Kitchen Solutions och Nodora skapar nya möjligheter för projekterare och konsulter. Luktande frånluft kan behandlas och sen släppas ut i luktkänsliga miljöer som innergårdar och markplan. För mer information, läs mer om Nodora här eller ladda ned vår broschyr.

Fallstudier - luktreduktion
Lukter och luktproblem är en helt egen vetenskap. Att ta bort 50 % av föroreningarna i matoset betyder sällan att man upplever att lukten har halverats.

Alla ämnen har sina egna unika halter där de kan kännas av (luktgränser) och hur kraftigt de luktar är också unikt per ämne. Med gedigen forskning och över 25 års erfarenhet kan vi idag leverera luktreduktionslösningar skräddarsydda för varje projekts förutsättningar och krav.

Värmeåtervinning, kemikalieanvändning, sotning och underhåll påverkar driftkostnaden i storkök.

Fastighetens, och ibland även hyresgästens, ekonomi gynnas av ozonrening:

 • Optimerad värmeåtervinning ger lägre uppvärmningskostnader
 • Ingen kemikalieanvändning, ozon produceras kontinuerligt av omgivande luft. Det eliminerar inköp, transporter, lagring, hantering och påfyllning av kemikalier och bakterier.
 • Minskad sotning, antalet sotningar styrs av fettbelastning och brandskyddskontroller, båda minimeras när fettet tas bort kontinuerligt

Rening av imkanal
Ventilationssystem i kök ska leda bort värme, fukt, fett

och stekos - och tillföra fräsch tilluft.

Fett och stekos är fiende nummer ett i en fastighet. Fett är brandfarligt, brinner med hög temperatur och kan leda till stora, svårsläckta bränder. Därför måste alla imkanaler i restauranger och storkök rengöras regelbundet enligt Lagen (2003:778) och förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor. Lagen trädde i kraft 1 januari 2004.

Ozon bryter ner fettpartiklar och aerosoler i luften på molekylnivå. Nedbrytningen kan liknas vid att klippa sönder en kedja. Restprodukterna är koldioxid, vatten och lite stoft. Imkanalen och förfiltret håller sig torra, rena och fria från fettavlagringar. Det minskar behovet av rengöring av kanalerna drastiskt.

The frequency of exhaust duct cleaning is commonly determined by the local municipality and usually regulated by the safety/fire code in order to prevent chimney and kitchen flue fires. The duct cleaning process depends on the layout of the ventilation system. Typically the duct, fan and ventilation unit are sprayed with hot water and grease solvent to remove flammable fat deposits. Apply to one of our free courses through Ozone Academy to learn more about how to lower the operational costs while maximizing the purification of the kitchen exhaust. Reningsintervallet av imkanaler bestäms av kommunen och regleras i förordningen om skydd mot olyckor. Rengöring av imkanalen kan göras på flera sätt beroende på hur systemet ser ut. Vanligtvis spolar sotaren kanaler, fläktar och aggregat med varmt vatten och fettlösande medel för att ta bort brandfarlig fettbeläggning. Under tiden ventilationssystemet rengörs stängs både köket och stora delar av verksamheten.

Naturligt förekommande gas
Ozon är naturligt förekommande i omgivningen. Ozon har hög oxidationspotential vilket innebär att den lätt reagerar med andra ämnen och bryter ner/omvandlar dem.

Ozon är samtidigt en instabil molekyl vilket innebär att om den inte reagerar med någon annan förening som kan oxideras återbildas syremolekyler från ozonet.

Jämför gärna med vanliga hushållskemikalier som Klorin (natriumhypoklorit) som har en halveringstid på upp till några år beroende på omgivningen.

Våra lösningar producerar ozon på plats av syret i den omgivande luften. Miljöeffekterna blir därför avsevärt mindre jämfört med andra reningsmetoder.

 • Inga återkommande inköp, transporter, lagring och påfyllning av kemikalier/bakterier
 • Personalen slipper kemikaliehantering
 • Inget spill
 • Enda som behövs är el

Rening av köksfrånluften med ozon minskar kostnader för bland annat

 • Uppvärmning - med upp till 80%
 • Sotning - genomförs färre gånger och innebär färre avbrott i verksamheten
 • Energiåtgång - med upp till 30%

Läs gärna mer om ozon. Om du vill fördjupa dina kunskaper om ozonrening och dess fördelar så boka en kostnadsfria kurs hos Ozone Academy!

Med inbyggd rening räcker klass 2B
En imkanal i klass 2B (Imkanal 2012:2) kan användas för valfri storköksutrustning som drivs av el eller gas under förutsättning att ett reningssystem, till exempel UV-ljus eller ozonrening, monteras i kanalsystemet för att minska risken för att brännbara avsättningar bildas i kanalsystemet. Imkanaler i klass 2B kan göras i normalt förekommande standardprodukter inom svenskt leverantörssortiment, det vill säga svartplåt eller varmförzinkad plåt. Vi rekommenderar alltid svartplåt för Imkanaler av klass 2B. Med ozonrening minskar därmed materialkostnaderna för ventilationskanaler och artiklar med 70 – 80 %. Kostnadsminskningen varierar förstås beroende på faktorer som längd av rak kanal, antal böjar, rensluckor, spjäll osv. Ytterligare en fördel är att leveranstiderna är betydligt kortare för produkter i standardsortimentet. Utöver kraven på ventilationskanalernas material i Imkanal 2012:2 innehåller de olika brandklasserna krav på detaljer som avluftsplacering, skydd mot brandspridning, upphängning, anslutning mot andra kanaler och fogning. Med ozonrening och en imkanal i klass 2B minskar både

kraven på och kostnaderna för dessa detaljer. Vi vill dock poängtera att det installerade reningssystemet, oavsett reningsteknik, måste underhållas och kontrolleras kontinuerligt för att säkerställa att reningen uppfyller det som krävs i Imkanal 2012:2 för att få använda billigare kanalmaterial. Om reningssystemet inte fungerar tillförlitligt kan det medföra risk för brand och säkerhet. De krav som beskrivs för klass 2B förutsätter att fetter (och till viss del lukter) reduceras så att materialvalet, fogningen, täthetsklassningen mm ger en hållbar och säker arbetsmiljö.

Det är alltid projektören som är ansvarig för anläggningens utformning, dimensionering och funktion. Baserat på detta och i samråd med beställare och eventuellt också brukare, ska projektören välja lämpligt utförande av imkanalen efter verksamhetens behov. Projektören bör beakta verksamhets art och vad som är lämplig att bedriva i lokalen, och även vilken eventuell förändring av verksamheten i lokalen som är tänkbar. Han bör också undersöka om det finns lämpliga utrymmen för fläktrum och ventilationsinstallation i hela

byggnaden, inklusive avluftsfunktion. Det är också lämpligt att göra val så att en förändring av verksamheten endast kräver mindre ingrepp i ventilationsanläggningen och i byggnaden i stort. Dessutom bör projektören ta reda på vilken typ av organisation som finns runt restaurangverksamheten, eftersom vissa installationskomponenter kan ha behov av kontinuerligt och korrekt utfört underhåll för att upprätthålla tänkt funktion.

Följande klassificering ger exempel på verksamheter inom de fem materialklasserna som branschen anser rimliga. De ska inte betraktas som definitiva och fråntar inte projektören sitt ansvar.

Klass 1A - För all typ av matlagning
Klass 1B - Med släckningssystem
Klass 2A - För uppvärmningskök m.m
Klass 2B - Med inbyggd rening
Klass 3 - Bostäder, kontor m.m.