Navigation

Minska lukten från matos

Reducera lukter med ozon

Matos innehåller ämnen som luktar (luktmolekyler). Även fett som fastnat i imkanalen härsknar och sprider dålig lukt via ventilationens utblås, lukter som kan störa kringboende. Bakterier som lever på fett avger också illaluktande ämnen. Luktämnen är flyktiga kolväten som vid kontakt med ozon snabbt bryts ner (oxideras) till vatten, en liten mängd koldioxid och stoft/damm/aska.

Minskad lukt är den tredje stora anledningen att rena köksluften, tätt följt efter energiåtervinning och brandrisk.

  • Kontinuerlig och säker rening av frånluften med ozon minskar utsläpp av matos avsevärt. Det minskar i sin tur risken för klagomål på illaluktande luft från kringboende.

  • Kraven på luktreduktion är extra höga om utblåset sker mot en närliggande innergård. I dessa fall bör man installera ett kompletterande luktreningssteg som minimerar lukten innan utsläpp. 

Om en restaurangverksamhet får klagomål på dålig lukt kan kommunen kräva att den ansvarige vidtar åtgärder för att få fortsätta verksamheten. I tätorter kan ozonrening av frånluften vara skillnaden mellan att få eller inte få tillstånd att driva restaurangverksamhet.

Fräscha soprum utan lukt och kyla

Kraven på sopsortering har ökat kraftigt de senaste decennierna. De boende gör därför fler och längre besök i soprummet. Samtidigt hämtas soporna med samma intervall som tidigare. Det är inte konstigt att vi nu gör fler installationer av ozonrening i soprum, både i kommersiella fastigheter och i bostadshus, än någonsin.

Soprum, sopsorteringsrum och motsvarande utrymmen har av naturliga skäl ofta dålig lukt. Bakterier livnär sig på organiskt material, som fetter, och skapar svavelväte, en kraftigt illaluktande gas där lukten ofta jämförs med ruttna ägg.

Ozon är en effektiv och billig metod för eliminering av lukt. Inköps- och driftkostnaderna ( är mycket låga. Totalkostnaden över tid är betydligt lägre än för lösningar baserade på till kylning och bakterier. Många med oss anser att ozonrening är bästa valet för soprum – men också för utrymmen med fettavskiljare – läs mer om det här.

Kyla - den gamla metoden att ta bort lukt

Soprum för organisk avfallsförvaring har traditionellt kylts med kylaggregat för att minimera lukter och andra olägenheter. Kylda soprum är kostsamma investeringar, relativt ineffektiva och med höga underhålls- och elkostnader.

Problemet är dessutom att kyla endast hämmar bakteriers aktiviteter. Ozon däremot, bryter ner källan till den dåliga lukten, nämligen bakterier och mikroorganismer. Genom att tillsätta ozon i luften bryts samtidigt redan existerande luktpartiklar effektivt ner. Problemet angrips från två håll: lukten och källan till lukten. Inte bara ett - som de flesta andra metoder. Kravet från myndigheterna att använda kyla i utrymmen för avfallsförvaring togs bort 2009.

Kyla, bakterier eller ozon - Ett beräkningsexempel

Ett beräkningsexempel - Jämförelse mellan kyla, bakterier och ozonKalkylen visar skillnaden i installations- och driftkostnader för
tre olika soprumslösningar; kyla, bakterier och ozon.

Kalkylen inkluderar installationskostnaden och tre års driftkostnader. Redan vid installationen kan upp till 70 000 kr sparas om man istället för kylaggregat och kylväggar väljer ozonrening. Utöver den lägre installationskostnaden minskar ozonrening kostnaden för energi och service med över 20 000 kr per år.

Bakterielösning har ofta en låg installationskostnad men kräver kontinuerlig påfyllning av bakterier vilket skjuter driftkostnaden i höjden redan första året

Ta bort lukter i soprum och fettavskiljare med ozon Broschyr Ozon Fettavskiljare Fräscha soprum utan lukt och kyla

Restaurangen stängd på grund av lukt

Klagomål på dålig lukt från matos kan ge grova konsekvenser

Ett litet klagomål från närboende p.g.a. lukt kan växa till ett ohanterligt problem.

Lukt är väldigt subjektivt och klagomål från omgivningen är aldrig bra för affärerna.
I värsta fall kan hyresvärden eller myndigheterna bli inblandade vilket kan leda till att verksamheten måste upphöra.

Lukter är dock ett svårt område eftersom det inte finns riktvärden eller bra instrument för att detektera/mäta lukt. Det innebär att t ex miljöförvaltningen gör en subjektiv bedömning utifrån upplevelse av lukten. En viss lukt anser miljöförvaltning får förekomma, men det är alltid en bedömning från fall till fall, mycket beroende på intensitet, varaktighet, hur ofta, tid på dygnet med mera. Om miljöförvaltningen anser att lukten är oacceptabel ställs ofta krav på snabba åtgärder eller att verksamheten måste upphöra till problemet är löst.

Luktproblem försvinner inte av sig själva så länge verksamheten och förutsättningarna är densamma. Det behövs direkta åtgärder och ozonrening är sedan länge en etablerad metod som kan installeras på rimlig tid och ger en mycket effektiv och pålitlig luktreduktion med låga driftkostnader och minimalt underhållsbehov.

På byråkratsvenska kallas ett luktproblem ”en störning” eller ”olägenhet”. I första hand kommer den som klagar vända sig till fastighetsägaren eller restaurangägaren (de har delat ansvar). Om den klagande inte får någon respons från dessa är nästa instans miljöförvaltningen.

Därför är det viktigt att man redan vid projekteringsfasen beaktar faktorer som:

  • Finns det bostäder i närheten av restaurangen?
  • Vart släpps frånluft från köket ut?
  • Typ av matlagning?

Fråga oss gärna så hjälper vi dig!

Nodora luktreduktion

Nodora är vår egenutvecklade lösning för behandling av alla typer av luktproblem. Nodora kompletterar vår RENA-familj med högeffektiv rening av stora och hårt belastade flöden.

Nodora är utvecklad för många användningsområden och tillämpningar. Systemet är modulärt för att lätt kunna skalas efter luftflöde, belastning och krav. Tryckfallet är mycket lågt för att maximera antalet tillämpningsområden utan att behöva byta fläkt eller aggregat.

Rena lukterna med Nodora

En kombination av RENA Kitchen Solutions och Nodora skapar nya möjligheter för projekterare och konsulter. Luktande frånluft kan behandlas och sen släppas ut i luktkänsliga miljöer som innergårdar och markplan. 

För mer information, läs mer om Nodora här eller
ladda ned vår broschyr.

Fallstudier - luktreduktion

Lukter och luktproblem är en helt egen vetenskap. Att ta bort 50 % av föroreningarna i matoset betyder sällan att man upplever att lukten har halverats. 

Alla ämnen har sina egna unika halter där de kan kännas av (luktgränser) och hur kraftigt de luktar är också unikt per ämne. Med gedigen forskning och över 25 års erfarenhet kan vi idag leverera luktreduktionslösningar skräddarsydda för varje projekts förutsättningar och krav.

Läs gärna mer i dessa fallstudier (du hittar fler under nedladdningar).

Nodora och RENA behandlar lukter på exklusiv nattklubb Minimerad lukt från kolgrill med RENA Akademiska renar lukterna med ozon

Ozone tech