Navigation

Optimera värmeåtervinningen

Rena köksfrånluften och tjäna pengar!

Rena köksfrånluften och återvinn hundratusentals kronor per år!

Fet och smutsig luft är förenad med kostnader. Renad frånluft är en värdefull resurs.

En restaurang med 1 500 l/s frånluft förlorar upp till 140 000 kronor per år i form av värmeenergi. Återbetalningstiden för ett reningssystem och ett återvinningsaggregat kan vara så kort som ett par år. Köksventilation är helt nödvändigt för en bra arbetsmiljö i köket; till att leda bort värme, matos och fukt, och tillföra ny fräsch luft. Men tyvärr, bara i Sverige försvinner värme värd 2,8 miljarder kronor via ventilationen från våra fastigheter.

Det pågår projekt runt om i landet som syftar till att göra storkök mer energieffektiva. Med rätt utrustning, klok behovsstyrning, rätt serviceintervall av utrustningen samt utbildning av personal kan energianvändningen minska och pengar sparas. Den (värme)energi som följer med frånluften från ett kök utgör den i särklass största delen av kakan. Troligen så mycket som 40 % av kökets totala energibehov.

Genom att vidta åtgärder som möjliggör värmeåtervinning ur frånluften med värmeväxlare kan hundratusentals kronor sparas varje år för varje medelstort kök.

Börja rena luften och installera en värmeväxlare. Redan vid måttliga verkningsgrader hos värmeväxlaren är besparingspotentialen betydande.

Värmeväxlare

Hur återvinner man maximalt med värmeenergi?

Här är några steg år rätt håll:

1. Börja med en högklassig värmeväxlare
Lägg tid och energi på valet av värmeväxlare. Välj en pålitlig modell med hög verkningsgrad och gör sen allt du kan för att den skall hållas ren och inte ska tappa effektivitet. Den måste få arbeta under idealiska förhållanden – hela tiden. Först då kan du återvinna maximalt med energi år efter år.

2. Eliminera så mycket fett som möjligt innan luften når värmeväxlaren
Frånluften som når värmeväxlarens förfilter måste vara så ren som möjligt hela tiden. Det är viktigt eftersom fett klibbar sig fast på imkanalens väggar och allt annat som kommer dess väg. Fettet har flera negativa effekter. Det orsakar tryckfall i imkanalen. Värmeväxlarens verkningsgrad försämras. Uppvärmningskostnaderna ökar. Förfiltret måste bytas oftare. Och värmeväxlaren behöver mer frekvent rengöring.

3. Förstå olika tekniska principlösningars fördelar och nackdelar - och välj rätt
Den varma fettrika luften rör sig med 3-5 m/s på sin väg mot värmeväxlaren. Välj den teknik som mest effektivt bort de miljarder små fettpartiklar och aerosoler som rusar fram i luftströmmen. Välj den lösning som klarar av att hålla imkanalen ren hela tiden!

Ställ höga krav på reningslösningen

Målet med reningslösningen är att minimera mängden fett som når värmeväxlaren. De här kraven tycker vi en riktigt bra lösning ska uppfylla.

 • Den ska ta bort en hög andel av fettpartiklar och aerosoler i luftströmmen
 • Reningskapaciteten får bara sjunka marginellt över tid
 • Behovet av service, underhåll och annan kontinuerlig hantering ska vara minimalt
 • Reningslösningen ska inte orsaka driftstopp, tryckfall eller påverka ventilationen i sin helhet
 • Reningen ska fungera så bra att imkanalen sällan behöver renas manuellt
 • Det ska vara enkelt att minska och öka reningskapaciteten

Undvik aktiva och rörliga delar i imkanalen och kåpan

Vi rekommenderar starkt att undvika aktiva eller rörliga delar i imkanalen och kåpan. Om reningsutrustning placeras i det förorenade luftflödet kommer den snabbt över tid att få minskad reningskapacitet och behöver då mer underhåll, rengöring och byte av delar.

Broschyr Fettet måste bort

Hög energieffektivitet i storkök kräver en kombination av åtgärder

Studier visar att sparpotentialen är störst inom nedanstående fem områden och att åtgärder i ventilationen ger i särklass bäst resultat:

 • Teknik i köket - välj energisnål utrustning och maskiner / Behovsstyrd utrustning
 • Ventilation - behovsstyrd ventilation / Rena frånluften, läs mer om ozonrening av köksfrånluft / Återvinn värmen från renad frånluft
 • Kyla - varukyla (kylskåp, frysrum m.m.) / Ersätt kyla där du kan i t.ex. soprum
 • Underhåll - regelbundet underhåll av utrustning hjälper till att bibehålla hög verkningsgrad och därmed lägre elförbrukning
 • Personalen - utbilda personalen! Kökspersonalens användning av utrustning har stor inverkan på energiförbrukningen

Läs mer i vår broschyr ”Fettet måste bort” för mer tips och åtgärder man bör tänka på för att optimera värmeåtervinningen.

Ozone tech