Navigation

Fettavskiljare

Ozonbehandling av lukt från fettavskiljare

Ozonbehandling av lukt från fettavskiljare

Fettavskiljare skall enligt EN1825-1 installeras om det finns risk för att mer än obetydliga mängder av fett spolas ut i avloppet. I de flesta fall krävs installation av fettavskiljare för fastigheter som har restauranger och storkök som hyresgäster.

Fett i avloppsvattnet orsakar problem i avloppsledningar och pumpstationer. Fettet ansamlas i ledningsnätet och kan då orsaka stopp med översvämningsskador och utsläpp av orenat avloppsvatten i vattendragen som följd. Ansamlat fett kan också ge problem med bildning av svavelväte, vilket medför risk för frätskador i ledningar samt risker ur arbetsmiljösynpunkt.

Även om fettavskiljaren är en nödvändighet ställer den nästan alltid till med problem för de hyresgäster som finns i närheten. Lukten från anordningen sprider sig ofta via ventilationskanaler och avluftningsrör eller direkt från rummet där fettavskiljaren är placerad.

Ozon reducerar lukter och mikroorganismer snabbt, effektivt och utan att lämna några kemiska biprodukter. Genom tillförsel av ozon kan ni kraftigt minska spridningen av dessa lukter samtidigt som ni förbättrar hygienen i utrymmet väsentligt. 

Ozone tech