Skräddarsydda pilotprojekt för avloppsvattenrening

Effektiv vattenrening börjar med ett pilotprojekt

Projektansvar – från början till slut

Industriell avloppsvattenrening är en komplex utmaning. Alla processavloppsströmmar är unika och kräver särskilda lösningar beroende på utsläppskrav och företagets riktlinjer. Ozonetech förstår att all rening av processavloppsvatten kräver skräddarsydda lösningar och behov. För leverera system för just ert avloppsvatten erbjuder vi pilotprojekt med projektledning och utförande med våra pilotsystem. Allt med hjälp av vår egna erfarenhet och kompetens.

Förstudie

När ni kontaktar oss genomför vi en förstudie för att utvärdera lämplig teknik och uppskattar erforderlig kapacitet och driftsparametrar baserat på aktuellt processvatten och dess innehåll. Om ett fullskaligt system kan levereras fortsätter projektet in i nästa fas.

Screening

Genomförandet av pilotprojektet börjar med en screening där vi hittar grundläggande processparametrar inför rening på pilotskala. Detta omfattar exempelvis lämpliga pH-nivåer, förfiltrering och skumhantering. I detta steg vväljer vi även lämplig teknik såsom ozon, ozon-AOP eller andra metoder som lämpar sig för ett fullskaligt system. Ozon är grunden i vår teknik, men vi tillämpar även andra teknologier vid behov.

Rening i pilotskala

Baserat på resultaten i screening-fasen genomförs rening i pilotskala. Pilotanläggning är utformat av Ozonetech och reningen utförs i våra egna lokaler. Rening utförs under 6-24 timmar. Under reningen tas processvatten ut enligt projektplan och analyseras via tredje part.

Rapport

Efter analys av relevanta reningsparametrar skriver vi en professionell rapport med metodbeskrivning, resultat, rekationskinetik och andra viktiga observationer.

Offert på fullskaligt system

Baserat på resultaten och lämplig reningsteknik, levererar vi utöver komplett professionell rapport även erbjudande av fullskaligt system som garanterar erforderlig reningsgrad.

Lösningar för många branscher

Läkemedelsindustrin

På grund av dess komplexa molekylära struktur är utsläpp av läkemedelsrester ett växande problem för avloppsreningsverk. Ozonerening är en vedertagen teknik för att eliminera läkemedelsrester direkt vid källan. Detta kan vara läkemedelsproducenter, sjukhus eller rening på avloppsreningsverket.

Exempel på läkemedelssubstanser som kan renas med ozon: paracetamol, kodein, propofol, diclofenac.

Processindustrin

Vi renar industriellt avloppsvatten från oljeindustrin, kemikalieanläggningar, textilindustrin med flera. Avloppsvattnet kan innehålla vitt skilda substanser som är dyra att rena och hantera med traditionella metoder. Våra lösningar erbjuder kostnadseffektiv rening.

Exempel på substanser som kan renas med ozon: aminer, alcoholer, aldehyder, oljerester, BOD, COD, TOC

Livsmedelsindustrin

Livsmedelsproduktion lämnar ofta förhöjda halter av biologiskt syrebehov (BOD), COD och kemikalier. Med ozonteknik minskar belastningen från anläggningen. Med ett pilotprojekt med Ozonetech hjälper vi er att hitta den mest effektiva reningsmetoden och implementering av fullskaligt system som klarar utsläppskraven.

Exempel på kravparametrar: BOD, COD, TOC, färg, turbiditet

Kontakta oss idag

Tveka inte att kontakta våra ingenjörer på industriellt vatten idag.