Vattenrening med ozon i växthus
 
FÖR EN HÅLLBAR ODLING
 

 

Effektiv desinfektion av vatten maximerar återanvändningen av vatten

Kraven på vattenrening i växthus ökar världen över. EU har höjt kraven på återanvändning av vatten för alla växthus i hela EU. Målet är att minska behovet av bekämpningsmedel, öka användningen av regnvatten och maximera återanvändning av bevattningsvatten – på ett så hållbart sätt som möjligt. Om allt vatten som inte absorberas av växterna behandlas och återanvändas, skulle vinsterna bli enorma.

Vårt budskap är enkelt. Om det här är vad du söker, måste du titta närmare på ozon. Ett ozonsystem behandlar och desinficerar stora mängder förorenat vatten snabbt, effektivt och till låg kostnad. Andra fördelar är helautomatisk drift, minimala utrymmeskrav (2-3 kvm), gratis råvara (omgivningsluft) och noll behov av transport, lagring och hantering. Vår ozonteknik har sen länge använts för vattenrening och CIP-applikationer på bryggerier, avloppsreningsverk, fiskodlingar, djurparker, läkemedelsindustri, flaskfyllning, vattenbruk, livsmedel, hygienprodukter, mejerier, offshore och textilindustrin.

 

ANVÄNDNING AV OZON I VÄXTHUS

BEHANDLING OCH DESINFEKTION AV
 • Överskottsvatten
 • Icke absorberat bevattningsvatten
 • Kommunalt vatten
 • Lokalt vatten
 • Uppsamlat regnvatten före användning
CIP-desinfektion av
 • Rörledningar
 • Tankar
LUFTBEHANDLING I
 • Lagerlokaler för att eliminera mögel
ÖKA PLANTORS HÄLSA

Ozonerat vatten kan användas i sprinklersystem för att reducera ogynnsamma bakterier och mikroorganismer på växterna.

 

TRE VÄXTHUS SOM ANVÄNDER VÅRA OZONSYSTEM

BLOMSTERBODA, TULPANODLING
Vårt nyckelfärdiga RENA Vivo ozonsystem ser till att Sveriges största hydroponiska växthus kan återanvända vattnet. Vår lösning behandlar COD, desinficerar det cirkulerande vattnet och effektiviserar hantering och tillförsel av näringsämnen.

LJUSGÅRDA, RUCOLA-ODLING
Ljusgårda löste mögeltillväxten på rucola-plantorna med effektiv ozonering med vårt industriella högprestanda ozonsystem.

HORTINET OU, CUCUMBER CULTIVATION
En hydroponisk gurkodling i Estland uppfyllde gränsvärdena för ämnen i avloppsvattnet genom att installera vårt RENA Vivo ozonsystem som en central del av ett projekt för återanvändning av vatten.

 

LITET FOTAVTRYCK, AUTOMATISK DRIFT OCH GRATIS RÅVARA

Ett ozonsystem är lätt att hantera. När det är inställt är driften helautomatisk. Ozon produceras kontinuerligt av den omgivande luften, via en syregenerator och leds in i uppsamlingstanken. Övervakning då och då räcker. Bilden visar

En normal kostnad för installation av ett RENA-system i ett växthus ligger på 100 000 - 500 000 SEK.

installationen av RENA Vivo-systemet på Blomsterbodas hydroponiska odling.
 

 

INSTALLATIONEN PÅ BLOMSTERBODA

 

OZONRENING I VÄXTHUS

Återvinning och cirkulation av vatten i växthus har flera driftfördelar och spar betydande summor. Eftersom bevattningsvatten används för att odla grödor, är det en del av vattnet som inte tas upp av grödorna. Beroende på typen av växthus och grödor som odlas är överskottet av bevattningsvatten cirka 20 - 40 %. Den nya EU-förordningen föreskriver att denna volym måste återanvändas. Detta innebär ett antal utmaningar för odlaren eftersom vattnet utsätts för mikrobiell kontaminering. Det är också viktigt att kunna behålla

näringen i vattnet. Ozon är en attraktiv metod tack vare hög desinfektionsförmåga och att ozonet inte lämnar några som helst rester. Ozon är också utmärkt för att behandla avloppsvatten med förhöjda nivåer av organisk COD och rester av bekämpningsmedel.

ÅTERANVÄNDNING AV VATTEN I VÄXTHUS MED OZON
När deT icke-absorberade vattnet dräneras från grödorna, pumpas vattnet tillbaka till en uppsamlingstank. Det årliga vattenbehovet ligger på

3 000 - 12 000 kubikmeter per hektar utan rening och återanvändning av vattnet, beroende på typen av grödor. Det insamlade vattnet måste desinficeras noggrant för att undvika sjukdom skapade av mikrober eller skadedjur. Med ozon kan maximera återanvändningen av vatten maximeras samtidigt som förbrukningen av näringsämnen minimeras. En typisk cykel för återanvändning beskrivs på bilden nedan.
 

SMIDIG INSTALLATION

Skissen visar en standardinstallation av ett RENA-system i ett växthus. Ingen större ombyggnad behövs. Ozonet produceras på plats och förs kontinuerligt till uppsamlingstanken.

 

NYA LAGAR OCH FÖRESKRIFTER PÅSKYNDAR FÖRÄNDRINGEN

Växthusindustrin måste bli grönare och nya tvingande lagar och riktlinjer införs nu. De nya förordningarna innehåller i korthet:

 • Återanvändning av vatten i hydroponiska växthus
 • Eliminering av bekämpningsmedel i växthusens avloppsvatten
 • COD-behandling (Chemical Oxygen Demand) av avloppsvattnet
EU har också infört förordningarna REACH och BPR. Målet är att skapa ett kraftigt skydd för människors hälsa och miljö, samt förbättra hur marknaden för biocidprodukter i EU fungerar.
Läs mer här / ladda ner.

 

 

 

VATTENANVÄNDNING PER SEKTOR I EU (2014)

Växthusindustrin har en enorm potential att återanvända vatten. De åtgärder som industrin hittills har vidtagit har ökat ambitionerna i alla EU-länder och gjort växthusindustrin till en föregångare i återanvändning av vatten.

 

VÄLKOMMEN MED FÖRFRÅGNINGAR

För att underlätta en första kontakt skulle vi uppskatta lite information om ditt projekt. Klicka för att nå kontaktformuläret.

 
 

Läs mer om vattenrening i växthus i våra broschyrer och fallstudier

           
 

OZONE TILLFÖR SYRE TILL VÄXTERNA OCH ÖKAR SKÖRDEN

När ozonet har desinficerat bevattningsvattnet omvandlas kvarvarande ozon till syre, vilket bidrar till att öka växternas tillväxt.
 

99% ELIMINERING AV PATOGENER

Ett korrekt utformat ozonsystem eliminerar och inaktiverar bakterier, virus, svampar, alger, protozoer och lukt. Näringsämnen påverkas inte.

 

LITE MINDRE VÄXTHUSEFFEKT

Det är inte lätt att göra en fullständig analys av en vattenbehandlingsmetods miljöpåverkan. Men ozon har vissa odiskutabla fördelar. Inga råvaror eller kemikalier behöver tillverkas, transporteras eller lagras (inget behöver heller beställas, hanteras eller administreras). Produktionen av ozon är automatisk och använder syret i den omgivande luften som kostnadsfritt råmaterial. De direkta driftkostnaderna är den energi som förbrukas av ozonsystemet och det slutna kylsystemet.

 

OZONE – DE VIKTIGASTE FÖRDELARNA

 • Starkt desinfektionsmedel. Ozonets oxidationspotential är hög och rankas som en av de fyra starkaste oxidanterna. I praktiken är ozon den näst starkaste efter hydroxylradikaler.
 • Snabb reduktion av COD och BOD. Ozonbehandling av oönskade organiska rester minskar effektivt mängden organiskt COD och BOD i vattnet.
 • Opåverkade näringsämnen. Näringsämnen som ammonium, fosfat, svavel och kalium förblir opåverkade.
 • Liten storlek. Våra RENA Vivo-system är utformade för att passa på en standard EU-pall.
 • Lågt energibehov. Effektbehovet är normalt 1-3 kW.
 

VAD BETYDER DESINFICERA?

Desinficering är att rengöra för att förstöra eller förhindra tillväxten av sjukdomsbärande mikroorganismer. Ett desinfektionsmedel, som värme, strålning eller kemikalier, desinficerar genom att förstöra, neutralisera eller hämma tillväxten av sjukdomsbärande mikroorganismer.
"Minsta effektivitetskrav på ett modernt desinfektionsmedel är 100 procent dödande av 6 log10 av en organism"

 

ANVÄND OZON FÖR SNABB DESINFEKTION AV
STORA VOLYMER KONTAMINERAT VATTEN

Idag är ozon förstahandsvalet för snabb desinfektion av stora volymer förorenat vatten.

En av många trender som visar detta är den ökande användningen av ozon för att behandla

läkemedelsrester på avloppsreningsverk. Över hela världen ökar investeringarna i stora ozonsystem för vattenrening tack vare effektiviteten, den enkla automatiska driften och den låga miljöbelastningen.
 
 

VÄXTHUSINDUSTRIN HAR FUNNITS LÄNGE

Över hela världen har människor använt växthus för att öka produktionen av frukt, grönsaker, blommor och många andra konsumentprodukter. Utmaningarna med växthus har varit och är fortfarande att kontrollera
mikrobiell tillväxt och användning av bekämpningsmedel och biocider för att undvika produktbortfall.
 

 

UTMANINGAR FÖR HYDROPONISKA VÄXTHUS

Hydroponisk odling är den vanligaste tekniken i branschen idag. Grödorna odlas utan jord och näring tillsätts direkt i bevattningen. Näringstillskottet i vattnet skapar en gynnsam miljö för mögel och bakterier i ledningar och öppna kärl. Det är nödvändigt att kontrollera den mikrobiella tillväxten för att reducera mängden patogener, vilket kräver flera

desinfektionsmetoder för att hålla produktbortfall, sjukdomar och bakterier i schack. Vanligt förekommande metoder är organiska bekämpningsmedel, värme, väteperoxid, hypoklorit, UV och ozon.

Många av dessa metoder och tekniker kan orsaka bieffekter och svårigheter att uppfylla

miljölagstiftningen för till exempel avlopp, miljö och säkerhet, höga förbrukningskostnader, stort energibehov och omfattande underhåll. Här följer en översikt av desinficeringsmetoder som kan användas för recirkulerande vatten, avloppsvatten och bevattning.
 

JÄMFÖRELSE AV METODER FÖR VATTENBEHANDLING

  Värme Väteperoxid Hypoklorit Bekämpningsmedel Ozon UV
Fördelar
 • Inga kemikalier
 • Effektiv metod för återanvändning av vatten
 • Oorganisk substans
 • Ingen tillagd COD
 • Låg förbrukningskostnad
 • Inga restämnen
 • Oorganisk substans
 • Ingen tillagd COD
 • Låg förbrukningskostnad
 • Pestkontroll
 • Pålitlig metod
 • Effektivt saneringsmedel
 • Låga koncentrationer
 • Tillverkas på plats
 • Kräver ingen lagring
 • Lågt fotavtryck
 • Inga rester
 • Inga kemikalier
Utmaningar
 • Hög energiförbrukning
 • Kräver externt bränsle
 • Högt underhållsbehov
 • Begränsad livstid
 • Potentiella miljö-, hälso- och säkerhetsproblem relaterade till hantering
 • Potentiella miljö-, hälso- och säkerhetsproblem relaterade till hantering
 • Kräver normalt pH-kontroll
 • Toxisk
 • Strikta utsläppskrav
 • Problem med hantering och miljö, hälsa, säkerhet
 • Mekanisk installation
 • Säkerställa tillräcklig koncentration
 • Högt underhållsbehov
 • Kan inte behandla COD och bekämpningsmedel
 • Kräver frekvent rengöring
Kemisk hantering Nej - - - Nej Nej
Energiförbrukning Hög - - - Låg -
Underhåll Hög Hög - - Låg Hög
Kostnad för förbrukningsvaror - Låg Låg - Ingen -
Toxisk - - - Ja - -
Oorganisk substans - Ja Ja - Ja -
Rester - Nej - - Nej -
Effektivitet Bra för återanvändning av vatten - - Bra för skadedjursbekämpning Mycket hög -
EHS * problem - Potentiellt problem Potentiellt problem Ja - -

Miljö-, hälso- och säkerhetsföreskrifter