Navigation

Ozonbehandling på mejerier

Ozonbehandling på mejerier

Mejeries har sedan länge använt kemikalier och hetvatten som en standardlösning för desinfektion och vattenbehandling. Idag finns det ett realistiskt alternativ: ozon. Med ett högeffektivt och pålitligt ozonsystem can du minska dratiskt de övergripande driftskostnaderna, förenkla hnatering och minska miljöpåverkan. Av alla fördelar med ozon är det en som sticker ut. Ozon produceras från den omgivande luften - ett råmaterial som är gratis. Inga transporter, ingen hantering, inga avfallsprodukter och mycket låg påverkan på miljön. Vi har nedan samlat fem processer i mejeriproduktionen som ger stora fördelar.

Installation och validering är enkelt och påverkar inte dina vardagliga processer. Under drift av ozonsystemet övervakas ozonproduktion och -koncentration för att säkerställa effektiva saneringsprocesser varje gång. Vårt ozonsystem RENA Vivo för mejerier tar enbart en EU-pall i anspråk. För att sammanfatta, att implementera våra ozonsystem är enkelt.

Fem sätt att reducera kostnader och risker i med ozon i mejeriet

Effektiv CIP med förbättrad produktkvalitet

Dairy equipment ozone treatment

Utnyttja de unika egenskaperna hos ozon som ett desinfektionsmedel i era CIP-processer. Den starka oxidationspotentialen kopplat med en kort halveringstid ger fördelar med konkreta värden. Eftersom inga kemikalier eller hetvatten behöver användas blir faktiska besparingar mätbara. Då ozon inte lämnar några kemiska restprodukter förkortas ledtider och vattenförbrukningen minskar kraftigt - slutskölj kan elimineras. Produktkvalitet blir bättre då ni minskar risken för kontaminering.

Minska hantering och kostnader för kylvattenkretsar

Med ozon säkerställs att kylvattenkvaliten med enbart mycket låga halter ozon. Ozon ersätter traditionella biocider (och korrosionshämmare) som används på mejerier för att hålla ett bakteriefritt vatten. Med ozon eliminerar ni kostnader och hantering av kemikalier. Då ackumuleringen av kemikalier kan undvikas behöver inte lika stora mängder vatten blödas av vilket innebär minskad rening och hantering av avfallsvatten.

Dairy bacteria control with ozone treatment

Ökade möjligheter för återanvändning av vatten

Stora volymer vatten kan sparas om kondensat och permeatvatten kan återanvändas. Dessa volymer kan användas mindre kritiska applikationer som sköljvatten istället för nytt färskvatten. Organiskt material leder ofta till oönskad bakterietillväxt vilket förebyggs genom ozonanvändning. Eftersom ozon inte innefattar kemikalier finns inget som påverkar anläggningens processutrustning negativt.

Kvalitetssäkring av processvatten

Ni kan förbättra den sanitära standarden på mejeriet genom att använda ozonerat vatten inom applikationer som sköljning mellan produktionsbatcher. Detta förbättrar inte bara hållbarheten men även produktionstillgängligheten genom kortare skölj- och rengöringscykler.

Förläng saltlakens livslängd

Att kunna behålla salter och proteiner in saltlake utan för gynna bakteriell tillväxt är önskvärt för effektiv ostproduktion. Med ozon kan mögel, sporer och bakterier reduceras på ett mycket effektivt vis. Våra ozonsystem ger ett antal fördelar, som låg energiförbrukning och underhållskostnad jämfört med traditionella tekniker.

Jämförelse mellan disinfektionsmetoder

Tabellen nedan visar generella egenskaper hos ozon jämfört med hetvatten och kemikalier på mejerier.

OZONKEMIKALIERHETTA
Reduktion av sporerHögVarierandeMedium till lågt
Behandling av biofilmHögVarierandeLåg
DesinfektionspotentialHögMediumHög
VerkningsgradHighVarierandeLåg
Potential för minskat vattenbehovHögLågMedium
Erforderlig desinfektionstidLågMediumHög
KemikaliekostnaderLågHögLåg
EnergibehovMycket lågtVarierandeHög
MiljöpåverkanLågHögMedium
TransporterIngaHögaMedium
RestprodukterIngaVarierandeInga
KorrosionspotentialLågVarierandeLåg

Ozone tech