Navigation

Energieffektiva fastigheter

Energieffektiviserande åtgärder är ett ständigt i fokus för fastigheter. Minskad energianvändning i form av el, vatten och värme är nödvändigt för att minska fastighetens miljöpåverkan. Stora åtaganden kommer krävas de närmaste åren, men lyckligtvis är åtgärderna en win-win situation. Minskad energianvändning bidrar både till en bättre miljö och till lägre drift kostnader.

Att använda ozon som ett sätt att spara energi är väl etablerat. Användningsområdena är flera. Ventilations besparingar i soprum och restauranger finns installerat i var och varannan fastighet och sparar årligen fastighetsägarna stora summor. Ozon åtgärdar även andra vanliga problem i fastigheter som tillexempel luktstörningar. Ett fräschare miljörum eller en luktfri fettavskiljare skapar nöjdare hyresgäster. Således blir energieffektivisering med ozon en win-win-win situation.

Dålig lukt i miljörum?

Soprum, sopsorteringsrum och liknande utrymmen har av naturliga skäl ofta dålig lukt. Lukten gör att hyresgästerna, eller andra användare av soprummet, får en negativ av att använda rummet. Tidigare mildrade man problemet genom att använda kylda soprum för t.ex. restaurangavfall. Kylda soprum kräver inte bara kostsamma investeringar, utan medför också även höga underhålls- och energikostnader. Sedan år 2009 finns det inte längre några myndighetskrav på att använda kyla.

Genom att tillsätta ozon kan mängden bakterier och mikroorganismer i luften minskas. Lukterna reduceras kraftigt när källan effektivt angrips. Man motverkar också mögeluppkomst och förbättrar de sanitära förhållandena avsevärt. Allt detta till en mycket låg kostnad.

Kostnadsberäkning för soprum

  Kylaggregat Bakterier Ozon
Kylmaskin/luftrenare 11 640 0 7950
Kylväggar (15 kvm) 60 000 0 0
Installation 8500 0 1900
Elkostnader / år* 20 235 1200 100
Påfyllningskostnader / år 0 20 000 0
Serviceavtal / år 4000 3500 2950
Kostnad (år 1) 104 375 24 700 12 910
Kostnad (år 2) 125 010 49 400 15 970
Kostnad (år 3) 145 645 74 100 19 030

*Energiförbrukning beräknat för kylaggregatet är 3,3kW, bakteriepump är 0,2KW och ACT-3000 0,018kW. Priset per kWh är 0,7kr.

 

Jämförelse olika tekniker för luktfria soprum

 

Rekommenderad produkt: ACT-3000
Läs mer om luktfria soprum

Problem med dålig lukt och stank från fettavskiljaren?

En fettavskiljare skall installeras om det finns risk för att mer än obetydliga mängder av fett spolas ut i avloppet. För fastigheter som har restauranger och storkök som hyresgäster krävs det i de flesta fall att en fettavskiljare finns installerad.

Fett i avloppsvattnet orsakar problem i avlopps- ledningar och pumpstationer. Fettet ansamlas i ledningsnätet och kan då orsaka stopp med översvämningsskador och utsläpp av orenat avloppsvatten i vattendragen som följd. När fettansamlingar bryts ner av bakterier i en syrefattig miljö avges svavelväten, en korrosiv gas som förstör anläggningen. Svavelväten är också en kraftig illaluktandelukt gas som ofta jämförs med ruttna ägg. Bildandet av svavelväte medför såväl risker för frätskador i ledningar och risker ur arbetsmiljösynpunkt.

Genom att tillsätta ozon kan mängden svavelväte, lukten, i avluftningen minskas. Inga dyra lösningar för att leda bort avluftningen behöver konstrueras. Genom att ämnena som orsaker lukten oxideras kan luften släppas ut i gatuplan, utan att skapa obehag för kringboende.

Rekommenderad produkt: ACT-3000P
Läs mer om luktfri avlutning från fettavskiljare

Smidig mögelsanering i tuffa miljöer

Mögelsporer ligger inte bara bakom unken och dålig lukt, utan är även en källa till ohälsa och utveckling av allergier. I dåligt ventilerade utrymmen med förhöjd luftfuktighet får möglet lätt fäste och orsakar besvär långt innan det är synligt för ögat.

Mögelproblem kan snabbt åtgärdas utan dyra renoveringar. ACT-serien är ozongenerator för tuffa miljöer som kräver hög ozonkoncentration, men samtidigt kräver en mobilitet så enheten lätt kan flyttas mellan olika utrymmen.
Ozongasen tränger lätt in i där mögelsporer bryts ner helt utan behov av andra rengöringsvätskor. Efter behandlingen återstår bara syre, koldioxid och vatten.

Rekommenderad produkter: ACT-3000 & ACT-5000
Läs mer om mögelsanering

Effektiv luktsanering efter brand

Skadorna efter en brand är ofta mycket förödande. Brandsot och rök förstör lösöre och stora värden går förlorade. Inte minst ovärderliga minnen. Majoriteten av byggnadsbränderna sker i bostäder. De emotionella värdena som förstörs i dessa bränder är oersättliga men allt som blivit brandskadat är dock inte bortom räddning.

Luktsanering med ozon reducerar kvarvarande lukt efter brand och räddar luktskadade saker. Ozonet kamouflerar inte lukten utan ozonet angriper källan. Gasen tränger in i porösa material som textiler, möbler och tapeter och bryter ned djupt sittande föreningar som avger lukt.

Rekommenderad produkter: ACT-3000 & ACT-5000

Restaurang och storkök

Det finns över 20 000 storkök i Sverige. Många är ”energitjuvar” då de släpper ut varm och dåligt renad luft istället för att återvinna värmeenergin. En förutsättning för en effektiv energiåtervinning är rena imkanaler och fläktaggregat. Det är fettet som ställer till det i restaurangköken, men fett kan reduceras med ozon. Ozonet omvandlar fett till koldioxid och vatten som inte fastnar på imkanalerna utan transporteras ut genom ventilationssystemet.

Ozon har använts i över 100 år i industriella reningsprocesser för både luft och vatten. Numera är det en väletablerad, miljövänlig och kostnadseffektiv reningsmetod även för storkök.

Fett i storkök och imkanaler skapar flera problem:

  • Brandrisk: Fett som fastnar på imkanalens ytor och på aggregat är en brandfara då fettet utgör ett bränsle som kan antändas vid matlagning.

  • Dålig lukt: Matos stör ofta de kringboende. Ventilationskanaler från kvarterskrogar som mynnar på innergårdar utgör ofta ett problem för fastighetsägaren.

  • Kostnader för sotning och rengöring: Dåligt renad luft från stekbord och fritöser kräver kontinuerlig mekanisk rengöring av imkanalerna. Detta är förenat med stora kostnader, speciellt om det måste utföras utanför arbetstid.

  • Energiförbrukning och underhåll: Fett i imkanalerna orsakar driftstörningar och påverkar livslängd och verkningsgrad hos värmeväxlare och fläktaggregat. Storkök förbrukar mycket energi. En mycket stor del av denna energi försvinner ut genom kökets ventilation.

Ozonets egenskaper erbjuder möjligheter

Att rena och återvinna energin ur frånluften är den enskilt viktigaste åtgärden för att spara energi i en fastighet med kök. Vår erfarenhet visar att investeringen återbetalas vanligtvis inom 1-2 år vid normala förhållanden. För en effektiv rening av frånluft för storkök bör man arbeta med mekaniska fettfilter som första steg för partikelseparering och därefter ett sekundärt poleringssteg i form av ozonrening.

Rekommenderad produkt: ICT-serien
Läs mer om energiåtervinning i storkök i vår guide

Tveka inte - kontakta Ozonetech om ni vill effektivisera fastighetens energiförbrukning och gå mot ett miljövänligare alternativ med en nytänkande teknisk lösning.

Ozone tech