Navigation

Desinfektion och sanering på bryggerier

Bryggerier är en mycket energi- och resursintensiv bransch. Det finns dock många processmässiga förbättringar som kan förbättra både lönsamhet och minska miljöpåverkan, exempelvis:

 • Minska energikostnader
 • Eliminera kemikaliehantering och dess kostnader
 • Förlänga processutrustningens livslängd
 • Minska ställtider
 • Reducera vattenanvändning

Med ozonteknik kan detta förverkligas.

Brewery suitable for ozone disinfection

Översikt av ozonanvändning på bryggerier

Ozon är det mest effektiva tillgängliga disinfektionsmedlet och ersätter kemikalier som hypoklorit, perättiksyra och väteperoxid. Med en desinfektionsverkan som är mer än 20 gånger högre än traditionella kemikalier kan både desinfektionstider förkortas och processutrustningens livstid förlängas. Ozon produceras på plats och använder enbart syre som råvara. Det lämnar inga skadliga restprodukter som måste hanteras. Ozon kan inte och bör inte lagras, vilket minskar hantering och lagring på bryggeriet.

Se vår introduktionsvideo om ozonanvändning på fermentationstankar, tappmaskin och övrig processutrustning nedan.

Tillämpning av ozon på bryggerier

Ozondesinfektion av kombitankar (fermentations- och lagertankar)

Ozon kan med fördel användas istället för kemikalier som desinfektionsmedel. Ett ozonsystem integreras lätt i ett nuvarande CIP-system (Clean-in-Place) för sanering av all tillhörande processutrustning. Användning av ozon för desinfektions av processutrustning minskar total CIP-cykeltid med cirka 30 minuter. Hetvattendesinfektion kan även ersättas med ozonteknik vilket minskar underhållsproblem och -kostnader tack vare eliminering av frekvent expansion av stål under uppvärmning. Ett stort bryggeri kan även reducera energikostnader med över 500 MWh årligen. Eftersom inga restprodukter (ozon bryts ned naturligt) behöver ingen slutsköljning göras, vilket spar vatten och tid.

Tapplinor

Liksom kombitankar kan hela tapplinor och tappmaskiner desinficeras med ozon. Det används även för flaskskölj vid läsk-, cider- och vattenfyllning.

Bottling equipment disinfection

Fatsanering

Ozonvatten är även tillämpbart för rengöring och desinfektion av fat, där både hetvatten och ånga är vanliga traditionella metoder.

Aromer och smaker

I anläggningar där både öl, cider och vatten produceras kan smakämnen absorberas av packningar och tätningar vilka kan kontaminera efterföljande produktionsbatcher. Ozonets oxiderande förmåga bryter ner kovalenta bindningar i aromer vilket motverkar smakkontaminering.

Ytsanering

Sanering av öppna ytor, som till exempel transportband och golv (COP, Clean-out-of-Place) är en tillämpning av ozon och lämnar inga skadliga resprodukter som behöver sköljas.

Inaktivering av Pectinatus och Megasphaera

Senaste åren har problem med olika stammar av bakterierna Pectinatus och Megasphaera uppstått på bryggerier globalt. De kan identifieras i både fermentations- och lagertankar samt tappmaskiner och ger upphov till kvalitetsproblem. Ozon erbjuder en effektiv saneringslösning för dessa problem. 

Kvalitetssäkring av processvatten

Vid sköljning av processutrustning samt matarvatten för produktion är ozon en utmärkt teknik för att säkerställa vattenkvalitet utan användning av kemikalier. Ozon både sanerar och renar COD och BOD. Genom dess höga oxidationspotential och koalescerande egenskaper kan även oönskade partiklar filtreras ut på ett effektivt sätt utan att lämna några restprodukter eller bismaker jämfört klordioxid eller andra desinfektionskemikalier. Vattenkvaliten säkerställs redan vid källan.

Rengöring och sanering - ozon och kemikalier

Det är av högsta vikt att rengöra bryggverket, såsom rör, fermentationskärl, kyltankar och kylsystem för att undvika rester av organiskt material från tidigare bryggsatser. Förutom att oönskade partiklar och kemiska föreningar fäster på insidan av utrustningen skapar dessa förutsättningar för snabbt växande biofilm. Detta kommer oundvikligen att påverka kvaliteten på slutprodukt. Tabellen nedan visar exempel på typiska rengörings- och desinfektionsmedel som används i branschen idag.

Kemiskt ämnde

Fördelar

Utmaningar

Hypoklorit (rengörings- och desinfektionsmedel)
 • Bryter sönder organiska föreningar effektivt
 • Låg kostnad
 • Relativt låg erforderlig temperatur
 • Korrosion kan uppstå, även för rostfritt stål AISI 304 och 316 L
 • Kräver noggrann sköljning efter bruk
 • Om bryggverket inte rengjorts ordentligt påverkas desinfektionsförmågan drastiskt
 • Kraftiga korrossionsproblem vid högre temperaturer
Ozon (desinfektionsmedel)
 • Kan appliceras kallt och därmed minska energikostnaden
 • Har även en viss rengörande effekt
 • Lämnar inga skadliga biprodukter
 • Produceras på plats och eliminerar kemikaliehantering
 • Försumbar förbrukningskostnad
 • Mycket begränsad korrosion
 • Mekanisk installation
Natriumhydroxid/lut (rengöringsmedel)
 • Mycket effektiv detergent som tvättar bort organiska rester
 • Tillämpbart på brända ytor
 • Kräver stor försiktighet gällande hantering för att undvika hud- och ögonskador
 • Korroderar aluminium och mässing
Perättiksyra (desinfektionsmedel)
 • Hög tillgänglighet
 • Lämnar begränsad mängd biprodukter
 • Begränsad hållbarhet och lagringstid
 • Relativt dyr
 • Lukt
Jodoforer (desinfektionsmedel)
 • Effektiv verkan
 • Aktiva substansens koncentration (jod) hålls låg under processen
 • Irriterande för hud och ögon. Varsam hantering krävs.
 • Lämnar fläckar vid exponering
 • Kan påverka smak
Hetvatten och ånga (desinfektionsmedel)
 • Effektivt men kräver lång verkanstid vid hög temperatur
 • Hög driftskostnad
 • Tidskrävande

Ozonetechs lösning för desinfektion och vattenbehandling på bryggerier

Ozonetech erbjuder färdiga system för ozonbehandling på bryggerier. Vi använder oss av Corona Discharge-teknik (CD) och konsumerar enbart låga mängder ström. Se bilden nedan för en beskrivning av vår teknik och hur den kan appliceras i anläggningen. Ozon produceras i ett helt slutet system utan behov av kemikalier och dess hantering. Ozonteknik är en säkermetod för alla saneringsbehov för en bättre arbetsmiljö. Systemet tar liten plats och levereras på en EU-pall (120 cm x 80 cm).

Ozonetech RENA-system för bryggerier

Ozon- eller ORP-sensorer används före och efter utrustningen för att kontinuerligt övervaka och avgöra när rengöring och desinfektion är slutförd. Ozonetechs integrerade styrsystem och övervakning reglerar ozonproduktion kontinuerligt. Ozonetechs ozonsystem integreras med befintlig CIP-central vid uppgradering eller sömlöst vid uppbyggnad av ett nytt bryggeri.

Eliminera kemikaliebehovet med ozon

Ozon kan användas som ett mycket effektivt desinfektionsmedel som reducerar kemikaliebehov, vatten och erbjuder signifikant kortare CIP-cykel. Bilden nedan ger en bild över hur CIP-cykeln kan förbättras genom ozonanvändning.

Ozon CIP bryggeri

Ozon kan även appliceras direkt i sköljsteget efter lutrengöring eller under förskölj. Ozon kräver ingen slutskölj då det inte lämnar några restprodukter.

Ersätt hetvatten med ozon

Hetvatten används ofta på bryggerier för att undvika kemikalieanvändning, framförallt i tapplinor. För hygieniskt utformad processutrustning är ozon det mest effektiva alternativet och minskar kraftigt energibehovet jämfört med hetvatten och ånga. Ozon uppnår en 3-log-reduktion av bakterier på 10-15 minuter. Se digrammet nedan för en uppskattning på energibesparingar för olika storlekar av bryggerier med ozonteknik.

Energibesparing på bryggerier med ozon

Estimerad årlig besparing genom att ersätta hetvattendesinfektion med ozon. Baserat på 85 grader C hetvatten och en CIP per dag.

Ozonteknik ger inte bara energibesparingar. Hetvatten skapar även potentiella underhållsproblem vid expansion av stål under uppvärmning och kylning. Kall ozondesinfektion spar även upp till 300 timmar i ställtid genom att undvika uppvärmning och svalning av systemet flera gånger i veckan. Processutrustningens livslängd kan även förlängas.

Sammanfattningsvis, använd ozon för att:

 • Förbättra hållbarhet
 • Säkerställa jämn smak och kvalitet, bryggd efter bryggd
 • Minska mängden energi och vatten
 • Undvika riskfylld kemikaliehantering och dess kostnader
 • Begränsa korrossion på bryggverket

Kontakta Ozonetech idag

Tveka inte - kontakta Ozonetech om ni vill minska rengörings- och desinfektionstider, effektivisera produktionen och gå mot ett miljövänligare alternativ med en nytänkande teknisk lösning.

 

Ozone tech