Navigation

Offshore-industrin

Off-shore ozone application

På grund av olje- och gasplattformars geografiska läge kräver hela offshoreindustrin underhållsfria maskiner, säker drift och minimala ställtider. Dessa nyckelförutsättningar kan äventyras av oförutsedda mikrobiella utbrott, korrossion av system, ledningar och annan processutrustning, samt miljöfarliga utsläpp. Ozoneteknik kan spela en stor och viktig roll för att förebygga plötsliga produktionsstopp. Ozonteknik erbjuder även säkrare och effektivare alternativ för att minimera hälsorisker på anläggningen. 

Korrosionskontroll med ozon

En viktig problemställning inom oljeindustrin är korrosion i ledningar och slutna vattenkretsar som kylsystem och kyltorn. En stor orsak är tillväxten av SRB (sulfatreducerande bakterier). SRB konverterar sulfat till sulfit och vätesulfid i de syrefattiga miljöerna i de slutna kretsarna. Vätesulfid (H2S) orsakar stora korrosionsproblem på systemens material och kräver stora underhållsåtgärder som är mycket kostsamma samt skapar potentiella produktionsstopp.

Avoid pipe corrossion with ozone technology

Dessa typer av problem kräver åtgärder såsom stora mängder hypoklorit eller andra desinfektionsmedel för att förebygga tillväxten av SRB. Korrosionshämmande medel används även. Ozon är ett alternativ till kemiska tillsatser och ger följande fördelar för industrin:

  • Ozon är minst 10-50 gånger mer effektivt mot bakterier i allmänhet och SRB i synnerhet.
  • Skapar inte ackumulering av kemikalier i de slutna vattensystemen. Ozon bryts naturligt ner till dess ingående beståndsdel - syre.
  • Eliminerar hantering och transport av kemikalier till plattformen. Ozon produceras in-situ med syre som den enda råvaran.
  • Reducerar behovet att korrosionshämmande medel.
  • Tack vare ett vatten utan uppbyggnad av kemiska restämnen och salter kan avblödningen minskas upp till 90%.
  • Lågt underhåll. Ozonetechs system har få mekaniska delar och erfordrar små mängder underhåll.

Mer information om kylsystem och kyltorn finns på vår applikationssida - klicka här för mer information! För off-shoreindustrin rekommenderas vår RENA Vivo B- eller C-serie.

Legionellakontroll

Att undvika biologisk tillväxt är en nyckelfaktor för att undvika plötsliga utbrott av legionella genom bakterier som L. pneumophila. Legionellautbrott kan ske plötsligt orsakat av infektioner från luften genom öppna punkter som till exempel kyltorn. De kan även föröka sig snabbt i stillastående vattenkretsar eller tankar. Noggrann övervakning måste göras för att säkerställa de hälsorisker som kan associeras med legionella samt de oundvikliga produktionsstoppen.

Legionella ozone prevention

Infektionerna kan ske i kylsystem, dricksvattensystem och andra buffertankar som används på plattformarna. Ozon är den mest effektiva biociden mot legionella och bör övervägas som en del av riskhanteringen av legionella. Som ett desinfektionsmedel oxiderar ozon cellmembran och cellväggar hos alla mikroorganismer som bakterier, alger, sporer och protozoer. Det är även mycket effektivt mot virus genom oxidation av DNA. Ozon produceras helt och hållet i slutna och nyckelfärdiga system med fullständig kontroll och reglering av erforderlig ozonmängd. Mer information finns på vår sida om RENA Vivo-serien. Mer information om ozon och dess effektivitet för inaktivering av avdödning av mikroorganismer finns på vår applikationssida om desinfektion.

Biofilm och avlagringar

Över tiden kommer partiklar att anrikas i olika typer av vattenkretsar som gynnar tillväxten av biofilm. Detta sker inte bara genom kalkavlagringar utan även från ansamling av kemiska restämnen och salter från omfattande kemikalieanvändning. Detta minskar verkningsgraden i värmeväxlare, skapar större energibehov och ökar risken för infektioner. Eftersom ozon förebygger både kemikalieanvänding och tillväxt kan ozonteknik bidra starkt till en mer underhållsfri och säkrare drift med färre driftstopp.

In-situ ozone generation

Avloppsvattenrening inom off-shore

Ozon tillämpas inte bara som en effektiv desinfektionsmetod med överlägsna desinficerande egenskaper, dess oxidativa förmåga kan utnyttjas för att rena avloppsvattenströmmar. Detta kan minska behovet av skrymmande reningsanläggningar och bortforsling av avfall till externa anläggningar. Detta hjälper industrin av möta lagkrav för hantering av avloppsvatten, rening och utsläppsnivåer.

Kontakta Ozonetech för mer information

Ozonetechs projektingenjörer har stor erfarenhet och kunskap inom behandling av vatten och slutna vattenkretsar i industriella miljöer, kontakta oss idag för att få veta mer!

Ozone tech