Navigation

Avfallshantering

Avfall associeras ofta med dålig lukt på grund av mikroorganismer som frodas på matavfall. När soppor skickas till förbränning släpps dessa dofter ut i stegen före förbränningsugnen, det vill säga när avfall flyttas mellan lagringsutrymmen eller när dessa inte sluter tätt. Det är svårt och omständligt att sluta alla steg, de steg som generellt släpper ut doft visas i figuren nedan:Generell förbränningsprocess med doftalstrande steg

Sopkärl behöver underhåll och frekvent tömning för att minska doftutsläpp, om kärlen innehåller stora mängder soppor blir doften extra stark och små glipor räcker för att lukten upplevs som obehaglig. Vid små kärl däremot kan doften snabbt spädas tillräckligt i den omgivande luften för att undvika klagomål.

Doft orsakar problem när det släpps ut nära folk och i hög koncentration, för avfallsverk måste transportfordon lasta av vid stora avfallsbunkrar, transporten inom processen sker i vissa fall på transportbälten där mycket doft kommer ut.

I avfallsbunkern lagras stora mängder soppor för att säkerställa en kontinuerlig matning till processen. Det är i detta steg avfall hanteras i stora halvöppna rum där luften rörs upp av fallande soppor, kran rörelser och konvektion. Det är svårt att försegla sådana rum eftersom dem behöver vara tillgängliga för avlastning av transporter, doften kan ledas bort med kraftfulla ventilationssystem eller behandlas direkt i avfallsbunkern.

Det finns flera strategier för att minska doftrelaterade klagomål och förbättra arbetsförhållanden: 

  • Täta processen och behandla utflödet
  •  Minimera tiden mellan upphämtning och slutbehandling
  • Utför processen på goda avstånd ifrån lokalbefolkningen
  • Eliminera luktalstrande mikroorganismer
  • Frekvent tömning och rengöring av kärl
  • Tillhandahåll skyddsutrustning för anställda

Kommersiella tekniker för att minska doftproblem i stora öppna rum är få. Behandling som kan appliceras direkt på avfallet involverar sprayning med olika vattenlösningar, som t.ex. bakterielösning specifikt utvecklat för ändamålet. Vattenbaserade tekniker ökar fukthalten i avfallet, vilket orsakar viktökning och lakning av organiska ämnen som kan infiltrera små hålrum. För avfall till förbränning minskas energi vinsten med ökad fukthalt eftersom avfallet måste torkas innan det brinner. System som använder lösningar behöver behållare köpas, lagras och underhållas.

Typiska doftbehandlande tekniker fungerar för ändamålet, men kan förbättras. Aktivt kol fångar organiska ämnen, men kräver att ventilationssystem samlar upp stora mängder luft för behandling vilket involverar stora fläktar och ökad energi konsumtion samtidigt som det aktiva kolet behöver köpas in och bytas ut med jämna mellanrum. Ett par driftparametrar jämförs olika tekniker jämförs relativt till varanndra i tabellen nedan:

 

Ozonbehandling

Sprayning

Aktivt kol

Underhåll

Låg  Hög  Hög

Förbrukningsvaror

 Inget  Hög  Hög

Tryckfall

 Låg  Låg  Hög

Energiförbrukning

 Hög  Låg  Låg

Arbetsbörda

 Låg  Hög  Hög

 Ozon kan kontinuerligt behandla stora lagringsutrymmen, vilket reducerar doft på utgående luft. Eftersom ozon har högre densitet än luft kan det injiceras på högre höjd och behandla dofter medan det sjunker, väl på botten kan ozonet infiltrera avfallet och eliminera mikroorganismer som är grundorsaken till doftproblemen. Ozonsystem producerar ozon vid behov och behöver därmed inga gasbehållare, integrerade kontrollsystem gör att produktionen enkelt kan ökas, minskas eller stängas av vid behov.

Med korrekt installation placeras ozonutloppet så att ozonkoncentrationen vid öppningar är under arbetsmiljöverkets gränsvärde för 8 timmars exponering. Ozonsensorer är kopplade till kontrollsystemet och stänger av systemet om gränsvärdet överstigs.

Ett alternativ tillvägagångssätt om luft redan ansamlas i ventilationssystem är att injicera ozon, på så sätt blir ventilationen till en luktbehandlingskammare med hög uppehållstid och lågt tryckfall. För höga behandlingskrav kan eventuella poleringssteg som vår Nodora produkt och ozon destruktör Contra användas tillsammans.

Hur illa är era luktproblem en varm sommardag? Vi erbjuder luft & doftanalyser där vi mäter doft och ser vilka slags molekyler som orsaker problem i ert fall. Kontakta oss för lösningar på doftproblem!

Ozone tech