VOC borttagning

Effektiv och hållbar VOC borttagning med ozon och AOP

När man talar om “VOC:er” (Flyktiga organiska föreningar) refererar man till en bred grupp av olika ämnen. Det som är universellt bland dessa är att ämnena är organiska (innehåller kol) och att de har ett högt ångtryck vid rumstemperatur. VOC:er delas upp i olika kategorier beroende på funktionella grupper såsom aromater, aldehyder och kolväten. Varje kategori har sina egna kemiska egenskaper vilket kan leda till att olika ”VOC:er” kan medföra unika miljö- och hälsoproblem.

Utsläppskällor

I Europa släpps VOC:er ut från diverse källor varav de vanligaste är ”industriella processer” och ”bränsleanvändning för industriellt, kommersiellt och eget bruk”. Dessa två källor tillsammans motsvarar ungefär två tredjedelar av de totala utsläppen i Europa och kommer därför vara i fokus vid problembeskrivningen nedan.

 

VOC-utsläpp (källor)

Figur 1. VOC-utsläppskällor i området EU-28. Källa: “Air quality in Europe – 2017 report” EEA Report No 13/2017.

 

Miljöproblem

Utsläpp av VOC:er i atmosfären kan bidra med en rad negativa implikationer på vår miljö. Vissa kan dessutom skapa luktproblem då de kan ha kraftiga och irriterande lukter, vilket är vanligt i livsmedelsindustrin och avloppsreningsverk. Förgiftning är också ett vanligt förekommande problem då vissa VOC:er kan vara direkt giftiga för människor och djur. Även om de giftigaste ämnena ofta är förbjudna för användning kan kraftiga utsläpp av höga koncentrationer av andra VOC:er leda till giftiga förhållanden. En vanlig källa är utsläpp vid lösningsmedelsanvändning som förekommer i läkemedels-, textil-, färg och lackindustrin.

VOC i industriella och kommersiella applikationer

Acetaldehyd (Aldehyder)

Acetaldehyd härstammar från kategorin ”aldehyder”. Acetaldehyd finns naturligt i kaffe, bröd och i färsk frukt.

Acetaldehyd är en av de viktigaste VOC:erna att behandla då den är giftig och cancerframkallande. Utsläpp av acetaldehyd kan också medföra luktproblem vilket kan förekomma i köksventilation och livsmedelsindustrin.

Bensen (Aromater)

Bensen är ett av de mest välkända aromatiska ämnena. Det används ofta som lösningsmedel och intermediär i kemiska processer.

Då det också är välkänt att bensen är karcinogent, används det mindre och mindre i industrin. Utsläpp från industrier såsom den petrokemiska och kemiska industrin måste kontrolleras ordentligt.

Aceton (Ketoner)

Aceton härstammar från kategorin “ketoner”. Används vanligtvis som ett lösningsmedel i industriella processer.

Även om aceton inte är särskilt giftigt finns det strikta begränsningar på hög-koncentrationsutsläpp av denna. Aceton finns ofta läkemedels-, textil- och färgindustrin.

Skatol (Aromater)

Skatol är kopplat till kategorin “aromatiska föreningar”. Bildas vid naturlig nedbrytning av proteiner. Kan användas som parfym vid låga koncentrationer.

Även om skatol luktar gott i låga koncentrationer, blir den väldigt obehaglig i högre koncentrationer. Detta innebär att ämnet lätt kan bli ett luktproblem i t.ex. avloppsreningsverk.

Xylener (Aromater)

Xylener tillhör de aromatiska föreningarna. Dessa är viktiga intermediärer vid framställning av PET-flaskor..

Utsläpp av xylener i luft är ofta kopplat till luktproblem då de kan kännas av vid väldigt låga koncentrationer. Kan också vara giftiga om de släpps ut i högre koncentrationer. Xylener kan skapas vid biogasanläggningar och många andra kemiska industrier.

Limonen (Terpener)

Limonen är en av de mest förekommande terpenerna oavsett applikation. Det är den huvudsakliga beståndsdelen av oljan som finns i citronskal, därmed namnet ”Limonen” från engelskans ”Lemon”.

Utsläpp av limonen leder ofta till luktproblem på grund av dess låga luktgräns och att den vanligtvis förekommer i höga koncentrationer. Exempel på industrier där limonen skapas/släpps ut är livsmedelsindustrin och biogasanläggningar.

Vi är specialister när det gäller att analysera vilken typ samt koncentration av VOC:er som finns i ert fall. Läs mer här.

Direktiv och föreskrifter om VOC-utsläpp

På grund av de miljöproblem som VOC bidrar med har flera direktiv och föreskrifter verkställts, både på europeisk och nationell nivå. Via de europeiska direktiven har två viktiga milstolpar fastställts, nämligen 2001/81/EG och 2016/2284. I det första direktivet fastställdes nationella begränsningar av VOC-utsläpp från alla källor som skulle uppfyllas senast 2010. Det andra direktivet anger procentuell minskning av VOC-utsläppen som krävs, både för enskilda länder och för hela EU-området. Sedan 2001 har EU varit mycket aktivt för att minska VOC-utsläppen, vilket medför höga reduktionsmål som framgår av nedanstående figur.

Planerad procentuell minskning av VOC-utsläpp enligt EU-direktivet 2016/2284 för EU-28 området och för Sverige. Den procentuella minskningen är beräknad med avseende på utsläppen uppmätt vid år 2005. Två milstolpar sattes; en för år 2020 och en för 2030

 

EU-direktivet 2016/2284 har förts in i svensk lagstiftning genom förordningen SFS 2017:418.

VOC-reduktionskrav för specifika industrier

Utöver direktiven som begränsar de huvudsakliga VOC-utsläppen, infördes ytterligare krav för vissa sektorer och industrier. Ett exempel på detta är direktivet 2010/75/EU som behandlar utsläpp från förbränningsanläggningar för bränsle och återvinning, produktion av titandioxid och användning av lösningsmedel. Den senast nämnda blev begränsat i många aspekter då det sattes upp diverse utsläppskrav beroende på typ och mängd lösningsmedel förbrukad. Utsläppstaken varierar mellan 20 till 100 mg organiskt kol per normalkubikmeter (Nm3). Detta direktiv infördes i svensk lagstiftning genom förordningarna SFS 2013:254 och SFS 2014:20.

Ozon & AOP för reduktion av VOC:er

Vi erbjuder ett stort utbud lösningar för reducering av VOC:er, vilken process eller industri det än handlar om. Ett exempel på VOC-reduktion med Ozonetechs lösningar visas nedan.

Vår teknik möjliggör luftkvalitet som är i enlighet med direktivens utsläppskrav för VOC:er, även vid höga koncentrationer.

System och lösningar

Rena Pro

RENA Pro medför en ozonbehandling av högsta kvalitet för industriella processer. Ozonet reagerar snabbt med VOC:er och oxiderar dessa utan att skapa farliga biprodukter. Vad detta leder till är en utmärkt behandling av VOC:er, med en utloppskoncentration som är lägre än även de hårdaste miljökrav. Vi erbjuder alltid våra RENA Pro lösningar med en skräddarsydd design, specifik för varje fall. Designen är gjord med avseende på parametrar såsom luftflöde och VOC koncentration, vilket medför att rätt mängd ozon matas för att nå kundens önskemål och krav. Sådana skräddarsydda och optimerade lösningar leder till stora energibesparingar och hög prestanda, vilket minskar driftskostnaderna för ozonbehandlingen.

Läs mer om våra RENA Pro Ozonsystem här eller ladda ned vår broschyr.

Rena Pro i kombination med UV-system

För industrier och applikationer med väldigt höga koncentrationer VOC:er eller extra stränga utsläppskrav kan vi kombinera RENA Pro-lösningen med våra Saniray UV System, därmed skapa en AOP-lösning. AOP står för Avancerad Oxidations Process och är en teknik med mål att generera hydroxylradikaler. I våra lösningar omvandlas ozon till dessa hydroxylradikaler vid exponering för UV-ljus. Radikalerna har en högre oxidationspotential och reagerar därför snabbare med VOC:er. VOC-behandlingen utökas ytterligare av UV-strålningarna från UV-reaktorn, vilket ger en kompakt lösning med hög prestanda. Våra UV System utnyttjar enbart ”High-Performance” (HP) UV-lampor för att uppnå maximal effektivitet med små yttermått.

Läs mer om våra UV System här.

Kombination av AOP-scen och Nodora

För att uppnå den ultimata prestandan vid behandling av VOC:er rekommenderar vi vår kompletta lösning som kombinerar AOP-teknik och våra Nodora-filter. Genom att lägga till Nodora till AOP-lösningen får man ett polerande steg för att uppnå nonexistenta nivåer av VOC. Nodora är ett katalytiskt filter som består av flera skräddarsydda material specialiserade för maximal reduktion av VOC:er. Nodora används vanligtvis för de fall med högst krav och för fall där hög prestanda efterfrågas för VOC:er, men utrymmet är begränsat. Dessutom är Nodora-filtrerna utvecklade så att tryckfallen är minimala, vilket medför stora energi- och kostnadsbesparingar.

Läs mer om Nodora här eller ladda ned vår broschyr.

VOC:er kan också bidra med luktproblem. Läs mer här om luktreducering.