Navigation

EU standard, EN 16282

Den nya EU-standarden - ett steg närmare hållbara kommersiella kök

EN 16282 - Ny EU-standard för ventilation i storkökEN 16282-standarden för ventilation i kommersiella kök släpptes hösten 2017.
Här kommenterar vi de nya reglerna för olika luftbehandlingsmetoder. Innan du väljer behandlingsmetod, lägg en minut på att läsa detta.

Kloka krav för ökad kvalitet, säkerhet och en grönare värld

EUs nya standard för utrustning i
kommersiella kök är efterlängtad och välgjord.
Den omfattar allt från kåpan till utsläppspunkten. Arbetet tog 14 år och syftet är att harmonisera konkurrensvillkoren inom EU och skärpa kvalitetskraven på funktion, säkerhet och miljö.

Luftrening berörs i del 8. Där ställs krav på utrustning som
renar luften i imkanalen. Reningen minskar brandrisk och lukt. Men den är också en förutsättning för att installera värmeväxlare och återvinna energin. Metoden sprider sig nu i Europa och kommer minska energiförbrukningen och koldioxidutsläppen rejält. En pådrivande faktor är Ekodesigndirektivet som säger att produkter för värmeåtervinning ska ha en lägsta termisk verkningsgrad på 73 % från 1 januari 2018.

Vi har lusläst standarden och här kommer en kompakt sammanfattning av hur olika reningstekniker påverkas.

De åtta delarna i nya EU-standarden EN 16282*

 • Generella krav
 • Kökskåpor
 • Ventilerade tak
 • Luftintåg och utblås
 • Imkanaler
 • Fettfilter
 • System för brandsläckning
 • Installationer för behandling av aerosoler (matos)

*EN 16282 Equipment for commercial kitchens. Components for ventilation in commercial kitchens. EU-standarden är också svensk standard. Den heter SS-EN 16282 och del åtta SS-EN 16282:8 kan du köpa på sis.se.

Ekodesigndirektivet - fokus på energiförbrukning

Direktivet antogs av EU 2005 och syftar till att minska energiförbrukningen, och därmed utsläppen av växthusgaser, med 20 %.

Generella krav på reningstekniker

 • Av säkerhetsskäl ska komponenter placerade i frånluften vara utformade för att tåla en konstant temperatur av minst 60°C. Kylning av frånluften kan därför behövas
 • Det ska vara lätt att komma åt utrustningen för underhåll och rengöring
 • Delar i kontakt med UV-strålning eller ozon ska vara i lämpligt material
 • Om ozon släpps ut i marknivå ska koncentrationen understiga gällande gränsvärden
 • Fettfilter
 • Om ozonsensorer används ska de vara märkta ”OZONSENSOR” och ha ett unikt spårbart kalibreringscertifikat
 • Ledningar mellan ozongenerator och imkanal ska vara märkta med ”OZON” var tionde meter

Nya krav på UV-utrustning (ozonrening baserad på UV-lampor)

 • UV-lampors effektivitet beror på temperaturen. Den maximala temperaturen som anges av tillverkaren bör därför inte överskridas. Kylning kan behöva installeras
 • UV-utrustningen ska installeras så att hela luft ödet i imkanalen passerar UV-lamporna. Om nödvändigt ska lämpliga åtgärder vidtagas
 • Säkerhetsutrustning ska finnas som hindrar att UV-strålning träffar hud och ögon
 • Flödes/trycksensor ska säkerställa att ozon inte kommer ut i köket
 • Kåpor med UV-ljus ska ha en varningsskylt ”VARNING – UV-strålning”
 • Inspektionsluckor på imkanalen ska ha en varningsskylt ”VARNING – ozonbehandling”

Nya krav på ozonrening

För ozongeneratorer som matas med syre (till exempel våra högprestanda RENA-system) finns det nu nya kloka krav.

 • Installation, reparation och underhåll ska utföras av personal som utbildats av tillverkaren
 • Ozongeneratorn får bara vara igång när frånluftsfläkten är igång
 • Lämplig utrustning, till exempel flödesmätare eller tryckvakt, ska säkerställa att ozon inte släpps ut i fastigheten. Har systemet tryckvakt ska den ställas in så att ozonsystemet stängs av om trycket understiger 20 Pa
 • Inspektionsluckor på imkanalen ska ha en varningsskylt ”VARNING – ozonbehandling”

Nytt krav på luftmatad ozongenerator

Förutom de generella kraven på reningstekniker och på ozonrening, anger standarden att enbart syrgasmatade ozongeneratorer ska användas för totala luft öden över 2 500 m3/h (700 l/s) för att minska bildandet av kväveoxider och salpetersyra. Så här står det i standarden:

“NOTE: To safe-guard against NOx and HNO3 build-up in the extract air, an oxygen-fed ozone generator will be used for a total extract ow exceeding 2500 m3/h.”

Nya krav på fotokatalytisk rening (ofta kallad ozonfri UV-ljusrening)

 • F9- filter (ISO 16890, ePM1 80%+) ska installeras före det fotokatalytiska oxidationssteget. Filtret ska vara ozon- och UV-resistent. Filter ska inte placeras i kåpan eller taket
 • För UV-lampor bör den maximala temperaturen som anges av tillverkaren inte överskridas
 • Kåpor med UV-ljus ska ha en varningsskylt ”VARNING – UV-strålning”
 • Inspektionsluckor på imkanalen ska ha en varningsskylt ”VARNING – ozonbehandling”

OBS, då tekniken innehåller både UV och ozon ska även kraven på respektive teknik beaktas.

Här är kraven vi ställde på våra RENA-system (och som du också bör ställa) 

 

   
 • Kapacitet att ta bort fettet i luften vid stora luftflöden
 • Minimalt behov av manuell rening av kanalerna
 • Enkelt att installera distributionen av ozonet - även när kanalerna sitter svårt till
 • Kapacitet att rena luften vid hög fettbelastning
 • Låg energiförbrukning
 • Ozondistributionen ska inte störa kökets verksamhet eller estetik
 • Stabil reningskapacitet hela tiden
 • Låga driftskostnader
 • Ozonsystemet ska kunna monteras där det är ur vägen för verksamheten i lokalerna
 • Hindra att det byggs upp fettansamlingar i kanalen
 • Livslängd på minst 20 år
 • Fjärrövervakning dygnet runt för att upptäcka och kunna åtgärda störningar
 • Inte störa ventilationsbalansen
 • Lägst totalkostnad över tid av alla reningstekniker
 • Systemet ska ha en ozonsensor som stänger av systemet om ozonhalten överstiger inställt värde. Sensorn ska vara utrustad med unikt spårbart kalibreringscertifikat
 • Inga komponenter installerade i luftflödet
 • Reningen ska slås på/av när ventilationen slås på/av
 • Ett enda system ska klara att rena flera kök i till exempel en food court
 • Hög driftsäkerhet
 • Steglös inställning av reningskapaciteten
 • För mycket stora reningsbehov ska flera ozonsystem kunna monteras tillsammans
 • Minimalt underhåll
 • Enkelt att justera reningskapaciteten
 • Uppfylla kraven i EN 16282
 • Minimal service
 • Enkelt att uppgradera systemets totala kapacitet
 

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om standarden eller är intresserad av våra lösningar och ozonrening i allmänhet.

Ozone tech