Standardit ja toimialan suositukset

Otsonijärjestelmiemme täyttää alan korkeimat alan standardit ja suositukset

Keittiöiden ja ravintoloiden poistoilman puhdistuksen selvien etujen lisäksi myös toimialan standardit ja suositukset on otettava huomioon, jotta saavutetaan turvallisempi ja miellyttävämpi työympäristö. Standardit ja suositukset pyrkivät yhdenmukaistamaan teknisiä ratkaisuja ja niitä toimittavia yrityksiä koskevia vaatimuksia.

EN 16282 – Ammattikeittiöiden ilmanvaihtoa koskeva uusi EU-standardi

Ammattikeittiöiden laitteita koskeva uusi EU:n standardi on pitkään odotettu ja hyvin laadittu. Se kattaa kaiken kuvusta ilmanpoistoaukkoon. Työhön kului 14 vuotta, ja tavoitteena on yhdenmukaistaa kilpailu EU-maissa sekä asettaa toimivuutta, turvallisuutta ja ympäristöä koskevat vaatimukset.

Ilmanpuhdistusteknologiat on kuvattu osassa 8, jossa on määritetty keittiön poistoilman käsittelylaitteita koskevat vaatimukset.

Ilmankäsittelyjärjestelmä pienentää tulipalon vaaraa ja vähentää hajuja. Se on myös edellytyksenä lämmönsiirtimien asentamiselle poistoilmavirtaan lämmön talteenottoa varten.

EU:n uudella standardilla on ollut suuri vaikutus. Menetelmä on nyt leviämässä Eurooppaan, ja se tulee vähentämään huomattavasti energiankulutusta ja hiilidioksidipäästöjä. Liikkeellepanevana voimana on ekosuunnitteludirektiivi, jossa määrätään, että lämmön talteenoton lämpöhyötysuhteen tulee olla vähintään 68 % patterilämmönvaihtimilla ja 73 % levy-/vastavirtalämmönvaihtimilla 1. tammikuuta 2018 alkaen.

Olemme tutustuneet standardiin huolellisesti ja tehneet yhteenvedon sen vaikutuksista joihinkin käsittelyteknologioihin.

Uusi EU-standardi, EN 16282

Uusi EU-standardi – askel kohti kestävämpiä ammattikeittiöitä

EN 16282 ammattikeittiöiden ilmanvaihtoa koskeva standardi julkaistiin syksyllä 2017. Tässä osiossa kuvataan uusia määräyksiä ja vaatimuksia koskien ammattikeittiöiden ilmanvaihtoa sekä keskustellaan niistä. Lue tämä ennen käsittelyjärjestelmän valitsemista.

Parempaa laatua, turvallisuutta ja vihreämpää maailmaa koskevia älykkäitä vaatimuksia

Ammattikeittiöiden laitteita koskeva uusi EU:n standardi on pitkään odotettu ja hyvin laadittu. Se kattaa kaiken kuvusta ilmanpoistoaukkoon. Työhön kului 14 vuotta, ja tavoitteena on yhdenmukaistaa kilpailu EU-maissa sekä asettaa toimivuutta, turvallisuutta ja ympäristöä koskevat vaatimukset.

Ilmanpuhdistusteknologiat on kuvattu osassa 8, jossa on määritetty keittiön poistoilman käsittelylaitteita koskevat vaatimukset. Ilmankäsittelyjärjestelmä pienentää tulipalon vaaraa sekä vähentää hajuja. Se on myös edellytyksenä lämmönsiirtimien asentamiselle poistoilmavirtaan lämmön talteenottoa varten.

Menetelmä on nyt leviämässä Euroopassa, ja se tulee vähentämään huomattavasti energiankulutusta ja hiilidioksidipäästöjä. Liikkeellepanevana voimana on ekosuunnitteludirektiivi, jossa määrätään, että lämmön talteenoton lämpöhyötysuhteen tulee olla vähintään 68 % patterilämmönvaihtimilla ja 73 % levy-/vastavirtalämmönvaihtimilla 1. tammikuuta 2018 alkaen.

Olemme tutustuneet standardiin huolellisesti ja seuraavassa on yhteenveto sen vaikutuksista joihinkin käsittelyteknologioihin.

Uuden EU-standardin EN 16282* kahdeksan osaa

 • Yleiset vaatimukset
 • Keittiön ilmanvaihtohuuvat
 • Keittiön ilmastointikatot
 • Ilman tulo- ja poistoaukot
 • Ilmakanavat
 • Aerosolierottimet
 • Kiinteät palontukahdutusjärjestelmät
 • Aerosolin käsittelylaitteistot; vaatimukset ja testaus

*EN 16282 Ammattikeittiön laitteet. Ammattikeittiön ilmanvaihtokomponentit. EUstandardi EN 16282-8 on saatavilla Suomen Standardisoimisliitosta.

Ekosuunnitteludirektiivi – kohteena energiankäyttö

EU hyväksyi direktiivin vuonna 2005, ja sen tavoitteena oli energiankäytön ja siten kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 20%:lla.

Yleiset puhdistustekniikoita koskevat vaatimukset

 • Teknisistä turvallisuussyistä ilmavirrassa olevat komponentit tulee suunnitella kestämään vähintään 60 °C:n tasaista lämpötilaa. Siksi poistoilma voi vaatia jäähdytystä.
 • Laitteiston täytyy olla helppopääsyinen kunnossapito- ja puhdistustöitä varten
 • UV-säteilylle tai otsonille altistuvat komponentit tulee valmistaa soveltuvista materiaaleista
 • Jos otsonia vapautuu maanpinnan tasolla, pitoisuuksien tulee olla soveltuvien rajaarvojen alapuolella
 • Jos käytetään otsoniantureita, niissä tulee olla merkintä ”OTSONIANTURI” ja jäljitettävissä oleva kalibrointisertifikaatti
 • Otsonigeneraattorin ja keittiön poistoilmakanavan välisissä liitoksissa tulee olla merkintä ”OTSONI” kymmenen metrin välein

Uudet UV-laitteistoa koskevat vaatimukset (UV-lamppuihin perustuva otsonikäsittely)

UV-lampun tehokkuus riippuu lämpötilasta. Siksi valmistajan määrittämää enimmäiskäyttölämpötilaa ei saa ylittää. Jäähdytyslaitteiden asentaminen voidaan vaatia.

 • UV-laite tulee asentaa tavalla, jolla koko saastunut ilmanvirtaus altistuu kunnolla UV-säteilylle. Tarvittaessa voidaan tehdä lisätoimenpiteitä tämän varmistamiseksi.
 • Käytössä tulee olla turvalaitteita, jotka estävät UV-säteilyn vaikutuksen ihoon tai silmiin
 • Virtaus-/paineanturit varmistavat, ettei otsonia pääse vapautumaan keittiöön
 • UV-lampuilla varustetuissa kuvuissa tulee olla näkyvä varoitusmerkki: ”VAROITUS – UVsäteilyä”
 • Poistokanavan tarkastusluukussa tulee ollaseuraava varoitusmerkintä: ”VAROITUS – Otsonikäsittely”

Uusi ilmasyöttöisiä otsonigeneraattoreita koskeva vaatimus

Yleisten ilmankäsittelytekniikoita ja otsonigeneraattoreita koskevien vaatimusten lisäksi standardi määrittää, että kokonaispoistovirtauksen ylittäessä 2 500 m3/t tulee käyttää happisyöttöisiä otsonigeneraattoreita. Syynä tähän on se, että ilmasyöttöiset otsonigeneraattorit tuottavat liikaa typen oksideja ja typpihappoa. Standardissa todetaan:

”HUOMAUTUS: Poistoilman NOx- ja HNO3– kertymien välttämiseksi tulee käyttää happisyöttöistä otsonigeneraattoria, kun kokonaispoistovirtaus ylittää 2 500 m3/t.”

Uudet fotokatalyyttistä ilmankäsittelyä koskevat vaatimukset (kutsutaan usein otsonittomaksi UV-valokäsittelyksi)

 • F9-suodatin (ISO 16890, ePM1 80 %+) on asennettava ennen fotokatalyyttistä järjestelmää. Suodattimen tulee olla otsoninja UV-kestävä. Suodatinta ei saa asentaa keittiökupuun/kattoon
 • Valmistajan määrittämää UV-lamppujen enimmäiskäyttölämpötilaa ei saa ylittää
 • UV-lampuilla varustetuissa kuvuissa tulee olla näkyvä varoitusmerkki: ”VAROITUS – UVsäteilyä”
 • Poistokanavan tarkastusluukussa tulee olla seuraava varoitusmerkintä: ”VAROITUS – Otsonikäsittely”

Huomautus! Koska tämä teknologia sisältää sekä UV-säteilyä että otsonia, kutakin hoitoteknologiaa koskevat vaatimukset tulee ottaa huomioon.

Seuraavassa on joitakin vaatimuksia, joita sinun tulisi vaatia

 • Ilmassa olevan rasvan poistokapasiteetti suurten ilmavirtausten aikana
 • Erittäin vähäinen tarve puhdistaa hormeja mekaanisestikanavien manuaalisen puhdistuksen tarve
 • Otsonin jakelujärjestelmä on helppo asentaa – vaikka kanavat olisivat vaikeapääsyisiä
 • Suuria rasvamääriä Suuren rasvamäärän sisältävän ilman käsittelykapasiteetti
 • Pieni energiankulutus
 • Otsoninjakelu ei saa häiritä keittiön toimintaa tai näyttää esteettisesti häiritsevältä
 • Vakaa ja tasainen käsittelykapasiteetti
 • Alhaiset käyttökustannukset
 • Otsonijärjestelmä tulee voida asentaa paikkaan, jossa se ei ole muiden kiinteistössä tapahtuvien toimintojen tiellä jossa se on poissa tiloissa tehtävien toimien tieltä
 • Kyky ehkäistä rasvan kertymistä kanaviin
 • Käyttöikä vähintään 20 vuotta
 • Ympärivuorokautinen etävalvonta mahdollisten häiriöiden havaitsemiseksi
 • Ei häiritse ilmanvaihdon tasapainotusta
 • Kaikista puhdistusteknologioista alhaisimmat ajan myötä kertyvät kokonaiskustannukset
 • Järjestelmässä tulisi olla otsonianturi, joka sammuttaa järjestelmän, jos ympäristön otsonitaso ylittää asetetun kynnysarvon. Anturin mukana tulee olla yksilöllisesti jäljitettävissä oleva kalibrointisertifikaatti
 • Ei ilmanvirtaukseen asennettuja komponentteja
 • Puhdistusjärjestelmän tulee käynnistyä/ sammua, kun ilmanvaihtojärjestelmä käynnistyy/sammuu
 • Yhden järjestelmän tulee riittää useisiin keittiöihin (esim. kauppakeskusten ravintolamaailmat)
 • Korkea toimintavarmuus
 • Portaaton säädettävä käsittelykapasiteetti
 • Suurta käsittelykapasiteettia edellyttäviä suurempia hankkeita varten tulee voida asentaa useita otsonijärjestelmiä
 • Erittäin vähäinen kunnossapidon tarve
 • Helppo käsittelykapasiteetin säätö
 • EN 162882 -standardin vaatimusten mukainen
 • Erittäin vähäinen huollon tarve
 • Järjestelmän kokonaiskapasiteettia on helppo lisätä

Lue lisätiedot otsonikäsittelytekniikoista esitteistämme ja tapaustutkimukistamme:

Ruotsalainen imkanal 2012:2

Imkanal 2012:2 is the latest update of the recommendations the ventilation industry together with organizations and authorities produced in 2010.

The recommendation is based on regulatory requirements as well as general advice in Boverket’s building rules and fully takes into account, among other things The Swedish National Board of Housing and Work Environment’s instructions and guidelines for the rules.

The update contains in part higher requirements regarding the use of ozone aggregates, UV light or equivalent technology. Ozonetech is very positive to the new implemented regulations. The news related to ozone in Imkanal 2012:2 is mainly:

 • The risks of corrosion in the system are highlighted. The recommended material choice is now stainless steel quality for those parts of the duct channel installation that are directly affected by high ozone concentrations. Established players always prescribe stainless steel or any other ozone-resistant material in conduit ducts between aggregate and flue channel where high levels of ozone can occur.
 • The risk of transferring gases during heat recovery is highlighted. Modern heat exchangers essentially eliminate all risk of leakage between exhaust air and supply air, provided that the pressure balancing over
  the unit is adjusted correctly with higher pressure on the supply air side than the exhaust air side. You can also supplement the recycling system with carbon filters on the supply air side after the unit to achieve even better indoor air quality.
 • The importance of a safe work environment is emphasized. The recommendations state that the user must be taken into account, ie the kitchen staff. This is achieved through the use of an ozone sensor, located in the kitchen. An ozone sensor ensures that a good working environment is maintained. In addition, all installations of ozone generators, UV light or similar technology should be interlocked over fans, pressure switches, cleaning shutters or the like.

In addition to the above mentioned news, Imkanal 2012:2 follows the recommendations that were previously given. Thus, as long as adequate ozone aggregates, UV light or equivalent technology is used for purification, the recommendation is still that the choice of material for the duct system may be any galvanized, blackboard or stainless steel.

Ozonetech welcomes the stricter requirements set out in the recommendations and appreciates that the industry also wants to take an active role in a safer work environment. With these recommendations, the work to achieve our vision of the modern large kitchen can continue – a kitchen that consumes considerably less energy than before but which is at the same time more fireproof, offers working people a good working environment and has little impact on residential accommodation. In short: a kitchen in harmony with its surroundings.

Imkanal 2012:2 has been prepared by the Swedish Chimney Sweep Master’s National Association, the Contracting Companies, the Swedish Agency for Social Protection and Preparedness, the Swedish Technical Research Institute, Fire Protection Sweden, Lindab, Fläkt Woods, Hallströms Workshops, Profiduct, Swedish Ventilation, Paroc.

Keep in mind that the Imkanal 2012:2 is a Swedish industry guideline for the Swedish kitchen exhaust ventilation designers and installers and the guidelines for you country may differ.

The Swedish Work Environment Authority, Boverket and Brandkonsulten AB have submitted comments on the industry recommendation. Are you curious and want to know more? Book one of our courses at Ozone Academy and we’ll tell you more.