Uusi EU-standardi EN 16282

Uusi EU-standardi – askel kohti kestävämpiä ammattikeittiöitä

EN 16282 - New EU standard for ventilation in commercial kitchens

EN 16282 ammattikeittiöiden ilmanvaihtoa koskeva standardi julkaistiin syksyllä 2017. Tässä osiossa kuvataan uusia määräyksiä ja vaatimuksia koskien ammattikeittiöiden ilmanvaihtoa sekä keskustellaan niistä. Lue tämä ennen käsittelyjärjestelmän valitsemista.

Parempaa laatua, turvallisuutta ja vihreämpää maailmaa koskevia älykkäitä vaatimuksia

Ammattikeittiöiden laitteita koskeva uusi EU:n standardi on pitkään odotettu ja hyvin laadittu. Se kattaa kaiken kuvusta ilmanpoistoaukkoon. Työhön kului 14 vuotta, ja tavoitteena on yhdenmukaistaa kilpailu EU-maissa sekä asettaa toimivuutta, turvallisuutta ja ympäristöä koskevat vaatimukset.

Ilmanpuhdistusteknologiat on kuvattu osassa 8, jossa on määritetty keittiön poistoilman käsittelylaitteita koskevat vaatimukset. Ilmankäsittelyjärjestelmä pienentää tulipalon vaaraa sekä vähentää hajuja. Se on myös edellytyksenä lämmönsiirtimien asentamiselle poistoilmavirtaan lämmön talteenottoa varten.

Menetelmä on nyt leviämässä Euroopassa, ja se tulee vähentämään huomattavasti energiankulutusta ja hiilidioksidipäästöjä. Liikkeellepanevana voimana on ekosuunnitteludirektiivi, jossa määrätään, että lämmön talteenoton lämpöhyötysuhteen tulee olla vähintään 68 % patterilämmönvaihtimilla ja 73 % levy-/vastavirtalämmönvaihtimilla 1. tammikuuta 2018 alkaen.

Olemme tutustuneet standardiin huolellisesti ja seuraavassa on yhteenveto sen vaikutuksista joihinkin käsittelyteknologioihin.

Uuden EU-standardin EN 16282* kahdeksan osaa

 • Yleiset vaatimukset
 • Keittiön ilmanvaihtohuuvat
 • Keittiön ilmastointikatot
 • Ilman tulo- ja poistoaukot
 • Ilmakanavat
 • Aerosolierottimet
 • Kiinteät palontukahdutusjärjestelmät
 • Aerosolin käsittelylaitteistot; vaatimukset ja testaus

*EN 16282 Ammattikeittiön laitteet. Ammattikeittiön ilmanvaihtokomponentit. EU-standardi EN 16282-8 on saatavilla Suomen Standardisoimisliitosta.

Ekosuunnitteludirektiivi – kohteena energiankäyttö

EU hyväksyi direktiivin vuonna 2005, ja sen tavoitteena oli energiankäytön ja siten kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 20 %:lla.

Yleiset puhdistustekniikoita koskevat vaatimukset

 • Teknisistä turvallisuussyistä ilmavirrassa olevat komponentit tulee suunnitella kestämään vähintään 60 °C:n tasaista lämpötilaa. Siksi poistoilma voi vaatia jäähdytystä.
 • Laitteiston täytyy olla helppopääsyinen kunnossapito- ja puhdistustöitä varten
 • UV-säteilylle tai otsonille altistuvat komponentit tulee valmistaa soveltuvista materiaaleista
 • Jos otsonia vapautuu maanpinnan tasolla, pitoisuuksien tulee olla soveltuvien raja-arvojen alapuolella
 • Jos käytetään otsoniantureita, niissä tulee olla merkintä ”OTSONIANTURI” ja jäljitettävissä oleva kalibrointisertifikaatti
 • Otsonigeneraattorin ja keittiön poistoilmakanavan välisissä liitoksissa tulee olla merkintä ”OTSONI” kymmenen metrin välein

Uudet UV-laitteistoa koskevat vaatimukset (UV-lamppuihin perustuva otsonikäsittely)

UV-lampun tehokkuus riippuu lämpötilasta. Siksi valmistajan määrittämää enimmäiskäyttölämpötilaa ei saa ylittää. Jäähdytyslaitteiden asentaminen voidaan vaatia.

 • UV-laite tulee asentaa tavalla, jolla koko saastunut ilmanvirtaus altistuu kunnolla UV-säteilylle. Tarvittaessa voidaan tehdä lisätoimenpiteitä tämän varmistamiseksi.
 • Käytössä tulee olla turvalaitteita, jotka estävät UV-säteilyn vaikutuksen ihoon tai silmiin
 • Virtaus-/paineanturit varmistavat, ettei otsonia pääse vapautumaan keittiöön
 • UV-lampuilla varustetuissa kuvuissa tulee olla näkyvä varoitusmerkki: ”VAROITUS – UV-säteilyä”
 • Poistokanavan tarkastusluukussa tulee olla seuraava varoitusmerkintä: ”VAROITUS – Otsonikäsittely”

Uudet otsonigeneraattoreita koskevat vaatimukset

Otsonigeneraattoreita, joihin syötetään happea (kuten tehokas RENA-järjestelmä), koskevat nyt monet uudet älykkäät vaatimukset.

 • Asennukset, korjaukset ja kunnossapidon suorittavan henkilöstön tulee olla valmistajan kouluttama
 • Otsonigeneraattoria tulee käyttää vain, kun poistoilmatuuletin on käynnissä
 • Soveltuvat laitteet, kuten virtaus-/paineanturi(t), varmistavat, ettei otsonia vapaudu rakennukseen. Jos järjestelmässä on paineanturi, se tule säätää siten, että otsonijärjestelmä sammuu, jos paine-ero laskee alle 20 Pa:n
 • Poistokanavan tarkastusluukussa tulee olla seuraava varoitusmerkintä: ”VAROITUS – Otsonikäsittely”

Uusi ilmasyöttöisiä otsonigeneraattoreita koskeva vaatimus

Yleisten ilmankäsittelytekniikoita ja otsonigeneraattoreita koskevien vaatimusten lisäksi standardi määrittää, että kokonaispoistovirtauksen ylittäessä 2 500 m3/t tulee käyttää happisyöttöisiä otsonigeneraattoreita. Syynä tähän on se, että ilmasyöttöiset otsonigeneraattorit tuottavat liikaa typen oksideja ja typpihappoa. Standardissa todetaan:

”HUOMAUTUS: Poistoilman NOx- ja HNO3-kertymien välttämiseksi tulee käyttää happisyöttöistä otsonigeneraattoria, kun kokonaispoistovirtaus ylittää 2 500 m3/t.”

Uudet fotokatalyyttistä ilmankäsittelyä koskevat vaatimukset (kutsutaan usein otsonittomaksi UV-valokäsittelyksi)

 • F9-suodatin (ISO 16890, ePM1 80 %+) on asennettava ennen fotokatalyyttistä järjestelmää. Suodattimen tulee olla otsonin- ja UV-kestävä. Suodatinta ei saa asentaa keittiökupuun/kattoon
 • Valmistajan määrittämää UV-lamppujen enimmäiskäyttölämpötilaa ei saa ylittää
 • UV-lampuilla varustetuissa kuvuissa tulee olla näkyvä varoitusmerkki: ”VAROITUS – UV-säteilyä”
 • Poistokanavan tarkastusluukussa tulee olla seuraava varoitusmerkintä: ”VAROITUS – Otsonikäsittely”

Huomautus! Koska tämä teknologia sisältää sekä UV-säteilyä että otsonia, kutakin hoitoteknologiaa koskevat vaatimukset tulee ottaa huomioon.

Seuraavassa on joitakin vaatimuksia, joita sinun tulisi vaatia 

 

   
 • Ilmassa olevan rasvan poistokapasiteetti suurten ilmavirtausten aikana
 • Erittäin vähäinen tarve puhdistaa hormeja mekaanisestikanavien manuaalisen puhdistuksen tarve
 • Otsonin jakelujärjestelmä on helppo asentaa – vaikka kanavat olisivat vaikeapääsyisiä
 • Suuria rasvamääriä Suuren rasvamäärän sisältävän ilman käsittelykapasiteetti
 • Pieni energiankulutus
 • Otsoninjakelu ei saa häiritä keittiön toimintaa tai näyttää esteettisesti häiritsevältä
 • Vakaa ja tasainen käsittelykapasiteetti
 • Alhaiset käyttökustannukset
 • Otsonijärjestelmä tulee voida asentaa paikkaan, jossa se ei ole muiden kiinteistössä tapahtuvien toimintojen tiellä jossa se on poissa tiloissa tehtävien toimien tieltä
 • Kyky ehkäistä rasvan kertymistä kanaviin
 • Käyttöikä vähintään 20 vuotta
 • Ympärivuorokautinen etävalvonta mahdollisten häiriöiden havaitsemiseksi
 • Ei häiritse ilmanvaihdon tasapainotusta
 • Kaikista puhdistusteknologioista alhaisimmat ajan myötä kertyvät kokonaiskustannukset
 • Järjestelmässä tulisi olla otsonianturi, joka sammuttaa järjestelmän, jos ympäristön otsonitaso ylittää asetetun kynnysarvon. Anturin mukana tulee olla yksilöllisesti jäljitettävissä oleva kalibrointisertifikaatti
 • Ei ilmanvirtaukseen asennettuja komponentteja
 • Puhdistusjärjestelmän tulee käynnistyä/sammua, kun ilmanvaihtojärjestelmä käynnistyy/sammuu
 • Yhden järjestelmän tulee riittää useisiin keittiöihin (esim. kauppakeskusten ravintolamaailmat)
 • Korkea toimintavarmuus
 • Portaaton säädettävä käsittelykapasiteetti
 • Suurta käsittelykapasiteettia edellyttäviä suurempia hankkeita varten tulee voida asentaa useita otsonijärjestelmiä
 • Erittäin vähäinen kunnossapidon tarve
 • Helppo käsittelykapasiteetin säätö
 • EN 162882 -standardin vaatimusten mukainen
 • Erittäin vähäinen huollon tarve
 • Järjestelmän kokonaiskapasiteettia on helppo lisätä
 

Pyydämme ottamaan yhteyttä meihin, jos sinulla on kysyttävää standardista tai olet kiinnostunut ratkaisuistamme ja otsonikäsittelystä yleisesti.

Ozone tech