Lägre driftskostnader

Rena köksfrånluften och tjäna pengar!

Värmeåtervinning, kemikalieanvändning, sotning och underhåll påverkar driftkostnaden i storkök.

Fastighetens, och ibland även hyresgästens, ekonomi gynnas av ozonrening:

  • Optimerad värmeåtervinning ger lägre uppvärmningskostnader
  • Ingen kemikalieanvändning, ozon produceras kontinuerligt av omgivande luft. Det eliminerar inköp, transporter, lagring, hantering och påfyllning av kemikalier och bakterier.
  • Minskad sotning, antalet sotningar styrs av fettbelastning och brandskyddskontroller, båda minimeras när fettet tas bort kontinuerligt 

Rening av imkanal

Ventilationssystem i kök ska leda bort värme, fukt, fett och stekos - och tillföra fräsch tilluft.

Fett och stekos är fiende nummer ett i en fastighet. Fett är brandfarligt, brinner med hög temperatur och kan leda till stora, svårsläckta bränder. Därför måste alla imkanaler i restauranger och storkök rengöras regelbundet enligt Lagen (2003:778) och förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor. Lagen trädde i kraft 1 januari 2004.

Restauranger kräver näst mest energi av alla byggnader

Ozon bryter ner fettpartiklar och aerosoler i luften på molekylnivå. Nedbrytningen kan liknas vid att klippa sönder en kedja. Restprodukterna är koldioxid, vatten och lite stoft. Imkanalen och förfiltret håller sig torra, rena och fria från fettavlagringar. Det minskar behovet av rengöring av kanalerna drastiskt. 

Reningsintervallet av imkanaler bestäms av kommunen och regleras i förordningen om skydd mot olyckor.

Rengöring av imkanalen kan göras på flera sätt beroende på hur systemet ser ut. Vanligtvis spolar sotaren kanaler, fläktar och aggregat med varmt vatten och fettlösande medel för att ta bort brandfarlig fettbeläggning. Under tiden ventilationssystemet rengörs stängs både köket och stora delar av verksamheten.   

Nedan följer ett urklipp ur ”Lagen om skydd mot olyckor” SFS 2003:778 3 Kap 4 § (t.o.m SFS 2017:745):

”En kommun skall i brandförebyggande syfte ansvara för att rengöring (sotning) sker av fasta förbränningsanordningar, som inte är inrättade för eldning uteslutande med gas, och därtill hörande rökkanaler. Detsamma skall gälla imkanaler i restauranger, storkök och därmed jämförbara utrymmen.

Kommunen får medge att en fastighetsägare utför eller låter annan utföra sotning på den egna fastigheten. Ett sådant medgivande får endast ges om sotningen kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt.

Kommunen skall i brandförebyggande syfte även ansvara för att det som skall rengöras enligt första stycket samt skorstenar, tak och anslutande byggnadsdelar kontrolleras från brandskyddssynpunkt (brandskyddskontroll). Detsamma skall gälla fasta förbränningsanordningar inrättade för eldning uteslutande med gas och därtill hörande avgaskanaler."

Anmäl dig till Ozone Academys kostnadsfria kurser för att lära dig mer om hur du kan minska driftkostnaderna och maximera reningen av köksfrånluften.

Ozone tech